Trwa ładowanie...
d2xb4xx
d2xb4xx
espi

MARSOFT S.A. - Korekta do raportu 10/2011 z dnia 14-02-2011 (11/2011)

MARSOFT S.A. - Korekta do raportu 10/2011 z dnia 14-02-2011 (11/2011)
Share
d2xb4xx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARSOFT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta do raportu 10/2011 z dnia 14-02-2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Po korekcie:Zarząd Marsoft S.A. informuje, iż w dniu 14 lutego 2011 r do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) od Pana Roberta Obara, iż w wyniku transakcji kupna w dniach 10 lutego 2011 i 11 lutego 2011 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect kupił 96 932 sztuk akcji (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie sztuk akcji) Marsoft S.A., jego udział w ogólnej liczby głosów zwiększył się o 1,22 %. Przed wyżej wymienioną transakcją Pan Robert Obara posiadał 2 177 807 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem sztuk akcji) stanowiących 40,09 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 43,24 % ogólnej liczby głosów.W wyniku zawarcia transakcji kupna w dniach 10 lutego 2011 i 11 lutego 2011 roku Pan
Robert Obara posiada 2 274 733 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemmset trzydzieści trzy sztuk akcji) Marsoft S.A. stanowiących 41,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3 524 733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 44,46 % ogólnej liczby głosów.Przed korektą:Zarząd Marsoft S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2011 r do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) od Pana Roberta Obara, iż w wyniku transakcji kupna w dniach 10 lutego 2011 i 11 lutego 2011 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect kupił 96 932 sztuk akcji (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie sztuk akcji) Marsoft S.A., jego udział w ogólnej liczby głosów zwiększył się o 1,22 %. Przed wyżej wymienioną transakcją
Pan Robert Obara posiadał 2 177 807 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem sztuk akcji) stanowiących 40,09 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 43,24 % ogólnej liczby głosów.W wyniku zawarcia transakcji sprzedaży w dniach 10 lutego 2011 i 11 lutego 2011 roku Pan Robert Obara posiada 2 274 733 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemmset trzydzieści trzy sztuk akcji) Marsoft S.A. stanowiących 41,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3 524 733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 44,46 % ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARSOFT S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-040 Świdnik
(kod pocztowy) (miejscowość)
Głogowa 2A
(ulica) (numer)
814439000 814439001
(telefon) (fax)
biuro@marsoft.pl marsoft.pl
(e-mail) (www)
712-294-80-34
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Marek Pawluczuk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xb4xx

Podziel się opinią

Share
d2xb4xx
d2xb4xx