Trwa ładowanie...
d2thm6i

MARSOFT S.A. - Zmiana stanu posiadania. (8/2011)

MARSOFT S.A. - Zmiana stanu posiadania. (8/2011)

Share
d2thm6i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARSOFT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Marsoft S.A. informuje, iż w dniu 08 stycznia 2011 r do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) od Pana Roberta Obara, iż w wyniku transakcji sprzedaży w dniach od 25 stycznia 2011 do 07 lutego 2011 roku nasesji zwykłej na rynku NewConnect sprzedał 55 677 sztuk akcji (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem sztuk akcji) Marsoft S.A., jego udział w ogólnej liczby głosów zmniejszył się do 44,13 %. Przed wyżej wymienioną transakcją Pan Robert Obara posiadał 2 300 000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy sztuk akcji) stanowiących 42,37 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 44,78 % ogólnej liczby głosów.W wyniku zawarcia transakcji sprzedaży w dniach od 25 stycznia 2011 do 07 lutego 2011 roku Pan Robert Obara posiada 2
248 534 (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery sztuk akcji) Marsoft S.A. stanowiących 41,39 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3 498 534 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 44,13 % ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i