Trwa ładowanie...
d7z00wn
espi

MARVIPOL S.A. - Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o pięcioletnim ostatecznym terminie ...

MARVIPOL S.A. - Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o pięcioletnim ostatecznym terminie wykupu. (30/2014)
Share
d7z00wn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MARVIPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o pięcioletnim ostatecznym terminie wykupu. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Nawiązując do Raportu bieżącego nr 029/2014 opublikowanego w dn. 6 listopada 2014 r., na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o emisji w trybie Art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.), w dn. 17 listopada 2014 r. przez Marvipol S.A. obligacji, które nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na żadnym rynku zorganizowanym, na następujących warunkach: 1. Rodzaj emitowanych obligacji: - obligacje zwykłe na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, oznaczone jako seria R. 2. Wielkość emisji ? 40.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 PLN. 3. Wartość nominalna obligacji
? 1.000,00 PLN; cena emisyjna ? 1.000,00 PLN. 4. Wykup obligacji przez Emitenta nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji w następujących terminach: - liczba stanowiąca 10% wyemitowanych Obligacji zostanie wykupiona 16 stycznia 2018 r., - liczba stanowiąca 30% wyemitowanych Obligacji zostanie wykupiona 16 stycznia 2019 r., - liczba stanowiąca 60% wyemitowanych Obligacji zostanie wykupiona 16 stycznia 2020 r.; Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana kwartalnie. 5. Obligacje są niezabezpieczone. 6. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji ? 292.680 tys. PLN; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
+48 22 536 50 00 +48 22 536 50 01
(telefon) (fax)
gpw@marvipol.pl www.marvipol.pl
(e-mail) (www)
526-12-11-046 011927062
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Łukasz Sekuła Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7z00wn

Podziel się opinią

Share
d7z00wn
d7z00wn