Trwa ładowanie...
d16t4kv

MARVIPOL S.A. - Znacząca umowa ? aktualizacja informacji. (12/2015)

MARVIPOL S.A. - Znacząca umowa ? aktualizacja informacji. (12/2015)

Share
d16t4kv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MARVIPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa ? aktualizacja informacji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 025/2014 opublikowanego w dn. 16 września 2014 r., a także na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) [Rozporządzenie], Marvipol S.A. [Emitent] informuje o jednoczesnym zawarciu w dniu 27 marca 2015 r. przez JLR Polska Sp. z o.o. ? jednostkę zależną od Emitenta, z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Faktor]: 1. Aneksu do Umowy Faktoringowej nr 2242 [Umowa-2242] zawartej w dniu 19 grudnia 2012 r., której przedmiotem jest nabywanie lub nabywanie i finansowanie przez Faktora wierzytelności JLR Polska Sp. z o.o. w stosunku do określonych w treści Umowy-2242 kontrahentów, na mocy którego określony w Umowie-2242 limit finansowania JLR Polska Sp. z o.o. uległ zmianie z
kwoty 45.500.000,- PLN do kwoty 20.000.000,- PLN, a poręczenie Emitenta zabezpieczające ewentualne roszczenia Faktora z Umowy zostało anulowane. 2. Umowy Faktoringowej nr 2962 [Umowa-2962], przedmiotem której jest nabywanie lub nabywanie i finansowanie przez Faktora wierzytelności JLR Polska Sp. z o.o. w stosunku do określonych w treści Umowy-2962 kontrahentów [Dłużnicy], do wysokości limitów przyznanych poszczególnym Dłużnikom. Określony w Umowie-2962 limit finansowania JLR Polska Sp. z o.o. wynosi 45.500.000,- PLN, przy czym łączne zaangażowanie Faktora z tytułu wierzytelności finansowanych w ramach Umowy-2242, o której mowa w pkt. 1 i Umowy -2962, nie może przekroczyć kwoty 45.500.000,- PLN. Umowa-2962 nie zawiera postanowień w zakresie zabezpieczeń. Umowa-2962 została zawarta na czas nieokreślony z prawem jej rozwiązania za uprzednim 30-dniowym wypowiedzeniem i jest pierwszą umową zawartą w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy JLR Polska Sp. z o.o. a Faktorem. Umowa-2962 nie zawiera warunków, które
odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć 10% wartości Umowy lub równowartość 200.000 euro, a także nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających. Wartość Umowy-2962 przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec roku 2014 wynoszą 236.105 tys. PLN, zatem spełnione jest kryterium uznania jej za znaczącą umowę (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MARVIPOL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 536 50 00 | | +48 22 536 50 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gpw@marvipol.pl | | www.marvipol.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-12-11-046 | | 011927062 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Łukasz Sekuła Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

Podziel się opinią

Share
d16t4kv
d16t4kv