Trwa ładowanie...
d28qj87
espi

MCI - Raport kwartalny Q 1/2015

MCI - Raport kwartalny Q 1/2015
Share
d28qj87
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Zyski z inwestycji 49 830 197 177 12 010 47 066
Zysk na działalności operacyjnej 50 272 195 531 12 117 46 673
Zysk przed opodatkowaniem 47 987 198 883 11 566 47 473
Zysk netto 47 537 196 695 11 458 46 951
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 953 48 116 230 11 485
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (29) (79 372) (7) (18 946)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (14 688) 770 (3 540) 184
Zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (13 764) (30 486) (3 318) (7 277)
Aktywa razem 1 259 268 1 059 973 307 965 254 111
Zobowiązania długoterminowe 165 397 135 016 40 449 32 368
Zobowiązania krótkoterminowe 13 730 51 957 3 358 12 456
Kapitał własny 1 080 141 873 000 264 158 209 287
Kapitał podstawowy 62 732 62 447 15 342 14 971
Liczba akcji (w szt.) 62 732 377 62 446 627 62 732 377 62 446 627
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,76 3,15 0,18 0,75
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,22 13,98 4,21 3,35
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport kwartalnyIMCI.pdf RAPORT KWARTALNY DLA MCI

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2015
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-05-11
MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
biuro@mci.com.pl www.mci.com.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)
d28qj87

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Cezary Smorszczewski Prezes Zarządu
2015-05-11 Tomasz Czechowicz Wiceprezes Zarządu
2015-05-11 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28qj87

Podziel się opinią

Share
d28qj87
d28qj87