Trwa ładowanie...
d466mq9
espi

MERCATOR MEDICAL S.A. - Zawarcie znaczących umów (33/2014)

MERCATOR MEDICAL S.A. - Zawarcie znaczących umów (33/2014)
Share
d466mq9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MERCATOR MEDICAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 7 listopada 2014 r. Emitent zawarł ze spółką VIVOFT LLP z siedzibą w Nikozji, Cypr (?VIVOFT?), będącą podmiotem zależnym od Emitenta, umowę o wniesienie wkładu, na podstawie której Emitent w dniu 7 listopada 2014 r. wniósł do VIVOFT wkład niepieniężny w postaci praw do znaków towarowych ?Mercator Medical?, ?Comfort?, ?Vinylex?, ?Santex?, ?Nitrylex? oraz ?Derma-Gel?. Łączna wartość przedmiotu umowy (wartość wnoszonego wkładu), ustalona na podstawie wycen sporządzonych przez biegłego na zlecenie Emitenta, wynosi 58.479.411,41 złotych, tj. przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Celem wniesienia praw do znaków towarowych jest przekazanie zarządzania prawami do znaków jednemu podmiotowi w Grupie Emitenta, którego zasadniczym przedmiotem działalności będzie zarządzanie prawami do znaków, w tym ich ochrona i udzielanie licencji na korzystanie ze znaków. VIVOFT
jest jednostką podporządkowana Emitenta. Emitent, bezpośrednio i pośrednio posiada 100,0% udziałów w VIVOFT. Przed wniesieniem wkładu Emitentowi przysługiwało 50% udziałów w VIVOFT. W wyniku wniesienia wskazanego powyżej wkładu Emitent posiada 99,9% udziałów w VIVOFT i jest uprawniony do 99,9% zysku VIVOFT. Pozostałe udziały VIVOFT (0,1%) przysługują spółce Plakentia Holdings Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, której jedynym wspólnikiem jest Emitent. Również w dniu 7 listopada 2014 r. Emitent zawarł z VIVOFT umowę licencyjną, na podstawie której VIVOFT udzielił Emitentowi pełnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie od dnia 7 listopada 2014 r. ze znaków towarowych ?Mercator Medical?, ?Comfort?, ?Vinylex?, ?Santex?, ?Nitrylex? i ?Derma-Gel? w pełnym zakresie prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, w tym w szczególności, ale nie tylko, do oznaczania produktów i towarów wprowadzanych do obrotu, w materiałach reklamowych i promocyjnych itd., w zamian za wynagrodzenie
(opłaty licencyjne) w wysokości iloczynu przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, opatrzonych danym znakiem towarowym oraz określonych w umowie stawek procentowych zgodnych z rynkową praktyką w tym zakresie. Opłaty licencyjne naliczane i płatne będą kwartalnie, a środki na ich zapłatę pochodzić będą z bieżących wpływów Emtenta. Łączna wartość przyjętych do używania na podstawie umowy znaków towarowych wynosi 58.479.411,41 złotych, tj. przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A. Chemiczny
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-327 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
H. Modrzejewskiej 30
(ulica) (numer)
(12) 665 54 00 (12) 664 54 15
(telefon) (fax)
ir@mercatormedical.eu www.mercatormedical.eu
(e-mail) (www)
677-103-64-24 350967108
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Monika Sitko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466mq9

Podziel się opinią

Share
d466mq9
d466mq9