Trwa ładowanie...
dsoutbt

MERCOR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

MERCOR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
dsoutbt
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31
Przychody ze sprzedaży 307 404 293 489 73 663 69 955
Zysk z działalności operacyjnej 31 949 28 123 7 656 6 703
Zysk/strata brutto -41 823 21 260 -10 022 5 067
Zysk/strata netto -47 702 17 144 -11 431 4 086
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 072 17 237 9 363 4 108
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 334 -8 681 -1 278 -2 069
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 335 -1 343 -7 748 -320
Przepływy pieniężne netto razem 1 403 7 213 337 1 719
Aktywa razem 473 929 566 799 115 926 128 328
Zobowiązania długoterminowe 35 788 48 924 8 754 11 077
Zobowiązania krótkoterminowe 166 551 197 391 40 739 44 691
Kapitał własny 271 590 320 484 66 433 72 560
Kapitał podstawowy 3 915 3 915 958 886
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 266 499 318 157 65 187 72 033
Liczba akcji 15 658 535 15 658 535 X X
Zysk/strata na jedną akcję -3,05 1,09 -0,73 0,26
Wartość księgowa na jedną akcję 17,02 20,32 4,16 4,6
Pozycje bilansu przeliczone zostały na EUR według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. odpowiednio po kursie 4,0882 na dzień 31 grudnia 2012 roku i po kursie 4,4168 na dzień 31 grudnia 2011 roku.Pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zostały na EUR po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z ostatnich dni okresu objętego sprawozdaniem tj. odpowiednio po kursie 4,1731 za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku oraz po kursie 4,1954 za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011 roku
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2012_2013.pdf Skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2012/2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2013-02-14
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dsoutbt

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2013-02-14 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoutbt

Podziel się opinią

Share
dsoutbt
dsoutbt