Trwa ładowanie...
d28ouvv
d28ouvv
espi

MIDAS - Rejestracja transgranicznego połączenia Midas S.A. z Conpidon Limited. (3/2014)

MIDAS - Rejestracja transgranicznego połączenia Midas S.A. z Conpidon Limited. (3/2014)
Share
d28ouvv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja transgranicznego połączenia Midas S.A. z Conpidon Limited. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku dotyczącego podjęcia przez Zarząd Midas S.A. ("Spółka" lub "Spółka Przejmująca") decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia Spółki ("Połączenie") ze spółką zależną Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Conpidon" lub "Spółka Przejmowana") oraz późniejszych raportów dotyczących Połączenia, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku dotyczącego wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody na Połączenie, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 21 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał rejestracji Połączenia. Jednocześnie Spółka przypomina, iż Połączenie nastąpiło poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą ? jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej ? całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej
likwidacji, zgodnie z: (i) Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Oddziałem 1 Rozdziału 2? (Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych) (Artykuł 491 i następne, w szczególności Artykuły 5161-51618) Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz (ii) Sekcjami 201 ? do 201 ?? (Połączenie transgraniczne spółek kapitałowych) Cypryjskiego Prawa Spółek, Cap 113 Republiki Cypru zmienionym przez Law N.186(I)/2007 (?Cypryjskie Prawo Spółek"). W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 Ksh w związku z art. 516? Ksh i Sekcji 201 K? (1) (?) ( ?) (?) Cypryjskiego Prawa Spółek ? wstąpiła, z dniem Połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Conpidon, a Conpidon uległa rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji. Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiadała Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 Ksh w związku z art. 516? Ksh, połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Po
dokonaniu Połączenia, Midas jest spółką powstałą w wyniku transgranicznego połączenia i nie zmieniła swojej formy prawnej, nazwy ani siedziby statutowej w związku z Połączeniem. Podstawową działalnością Midas jest działalność holdingowa polegająca głównie na organizowaniu działalności Grupy Midas, w tym również pozyskiwaniu kapitału niezbędnego do realizacji planów inwestycyjnych Grupy Midas. Z kolei Conpidon była spółką holdingową posiadającą 100% udziałów w kapitale zakładowym Aero2. Podstawową działalnością Aero2 jest działalność telekomunikacyjna, między innymi w zakresie hurtowej bezprzewodowej transmisji danych, jak również budowy i zarządzania siecią telekomunikacyjną. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIDAS SA
(pełna nazwa emitenta)
MIDAS Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-660 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Lwowska 19
(ulica) (numer)
22 249 83 10 22 249 83 13
(telefon) (fax)
biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl
(e-mail) (www)
525-10-06-698 010974600
(NIP) (REGON)
d28ouvv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2014-02-21 Maciej Kotlicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28ouvv

Podziel się opinią

Share
d28ouvv
d28ouvv