Trwa ładowanie...
d42e408
espi

MIDAS - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

MIDAS - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d42e408
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 229 992 89 810 54 617 21 519
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (210 206) (186 055) (49 918) (44 579)
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem (225 211) (183 809) (53 482) (44 041)
Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadająca na akcjonariuszy Emitenta (206 550) (175 620) (49 050) (42 079)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (214 929) 32 449 (51 040) 7 775
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (84 407) (11 175) (20 044) (2 678)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 233 694 106 992 55 496 25 635
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 1 479 665 366 1 127 129 125 1 479 665 366 1 127 129 125
Podstawowa strata z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN) (0,14) (0,16) (0,03) (0,04)
Aktywa razem 1 482 769 1 420 309 357 535 347 417
Zobowiązania razem 719 643 450 637 173 525 110 229
Zobowiązania długoterminowe 482 565 169 067 116 359 41 355
Zobowiązania krótkoterminowe 237 078 281 570 57 166 68 874
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 763 126 969 672 184 010 237 188
Kapitał zakładowy 147 967 147 967 35 679 36 194
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do akcjonariuszy_cons.pdf Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Midas za rok 2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Midas za 2013 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku
13 Midas opinia - SF skonsolidowane.PDF Opinia niezależnego biegłego rewidenta
13 Midas raport - SF skonsolidowane.PDF Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42e408

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | MIDAS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2014-03-21 Maciej Kotlicki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Teresa Rogala w imieniu Sferia S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42e408

Podziel się opinią

Share
d42e408
d42e408