Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

MIDAS - Zakończenie notowań praw do akcji serii C oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na r...

MIDAS - Zakończenie notowań praw do akcji serii C oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C. (48/2011)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie notowań praw do akcji serii C oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w dniu 15 lipca 2011 roku powziął, ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), informację o podjęciu przez Zarząd GPW, w dniu 13 lipca 2011 roku, Uchwały nr 887/2011 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Funduszu oraz Uchwały nr 889/2011 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Funduszu. Zgodnie z treścią ww. Uchwały nr 887/2011, Zarząd GPW, postanowił o wyznaczeniu na 15 lipca 2011 roku dnia ostatniego notowania 236.746.680 sztuk (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem
PLNFI0900071. Zgodnie z treścią ww. Uchwały nr 889/2011, Zarząd GPW, stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ponadto, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 18 lipca 2011 roku, w trybie zwykłym, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Funduszu, o których mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem dokonania przez KDPW, w dniu 18 lipca 2011 roku, rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLNFI0900014. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA
(pełna nazwa emitenta)
MIDAS Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-660 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Lwowska 19
(ulica) (numer)
22 249 83 10 22 249 83 13
(telefon) (fax)
biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl
(e-mail) (www)
525-10-06-698 010974600
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Wojciech Pytel Prezes Zarządu
2011-07-15 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at