Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

MIESZKO - Nabycie obligacji zamiennych na akcje. (7/2014)

MIESZKO - Nabycie obligacji zamiennych na akcje. (7/2014)
Share
d36d9ov

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie obligacji zamiennych na akcje. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 6 zw. z §12 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd ZPC MIESZKO S.A. z siedziba w Warszawie ("Spółka", "Emitent") przekazuje do wiadomości następujące informacje. W nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 6/2014 z dnia 19 lutego 2014r. Emitent informuje, iż nabył celem umorzenia (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach) 123.417 (sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemnaście) sztuk obligacji serii A zamiennych na akcje serii F, które Emitent wyemitował na podstawie uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mieszko z dnia 30 grudnia 2010r., uchwały Zarządu Mieszka z dnia 3 lutego 2011r., uchwały Rady Nadzorczej Mieszko z dnia 7 lutego 2011r. oraz uchwały Zarządu Mieszka z dnia 7 marca 2011r. ( "Obligacje serii A").
O emisji Obligacji serii A Emitent informował w raporcie bieżącym numer 8/2011 z dnia 8 marca 2011r.Przyczyną nabycia obligacji serii A była potrzeba bezgotówkowego refinansowania zadłużenia Emitenta z tytułu tych obligacji poprzez emisję przez Emitenta obligacji serii B zamiennych na akcje serii G("Obligacje serii B")(o emisji Obligacji serii B Emitent informował w raporcie bieżącym numer 6/2014 z dnia 19 lutego 2014r). Nabycie przez Emitenta Obligacji serii A nastąpiło na podstawie umów sprzedaży Obligacji serii A zawartych pomiędzy Emitentem a uprawnionymi z Obligacji serii A , którzy jednocześnie przyjęli złożoną im przez Emitenta propozycję nabycia Obligacji serii B i złożyli Emitentowi nieodwołalną ofertę nabycia Obligacji serii B. Zapłata ceny za nabyte przez Emitenta Obligacji serii A nastąpiła poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności przysługującej zbywcom uprawnionym z Obligacji serii A względem Emitenta z wierzytelnością przysługującą Emitentowi względem zbywców uprawnionych z Obligacji serii A
powstałą z tytułu zobowiązania do opłacenia Obligacji serii B. Cena kupna za nabyte przez Emitenta Obligacje serii A wyniosła łącznie 125.654.550, 21 zł ( sto dwadzieścia pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy) ( "Cena Kupna") za wszystkie Obligacje serii A , zatem cena jednostkowa ( tj. za jedną sztukę obligacji serii A) wyniosła 1.018, 13 zł ( jeden tysiąc osiemnaście złotych trzynaście groszy). Cena jednostkowa, o której mowa powyżej, w części odpowiadającej 1000 (jeden tysiąc) zł stanowiła zapłatę za wartość nominalną Obligacji serii A, natomiast w części odpowiadającej 18,13 zł stanowiła równowartość odsetek naliczonych od dnia 7 września 2013 do dnia rozliczenia transakcji nabycia Obligacji serii A przez Emitenta. Zapłata części Ceny kupna w wysokości 123.417.000 zł ( sto dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy złotych) za nabyte przez Emitenta Obligacje serii A nastąpiła w formie kompensaty wierzytelności przysługującej
zbywcom uprawnionym z Obligacji serii A względem Emitenta z wierzytelnością przysługującą Emitentowi względem uprawnionych zbywców Obligacji serii A powstałą z tytułu zobowiązania do opłacenia Obligacji serii B. Pozostała część Ceny Kupna w kwocie 2.237.550, 21 zł ( dwa miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy) została pokryta przez Emitenta w środkach pieniężnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA
(pełna nazwa emitenta)
MIESZKO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-392 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chrzanowskiego 8b
(ulica) (numer)
032 415 21 41 032 415 36 53
(telefon) (fax)
mieszko@mieszko.com.pl www.mieszko.com.pl
(e-mail) (www)
639-001-03-91 273243857
(NIP) (REGON)
d36d9ov

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała
Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov