Trwa ładowanie...
d2rrvo1

MIESZKO - Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku pośredniego nabycia akcji Z.P.C. ?Mieszko? S.A. ( ...

MIESZKO - Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku pośredniego nabycia akcji Z.P.C. ?Mieszko? S.A. (34/2014)

Share
d2rrvo1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku pośredniego nabycia akcji Z.P.C. ?Mieszko? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W dniu 4 grudnia 2014 roku Z.P.C. ?Mieszko? S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b (?EMITENT?) otrzymała informację od BASANTO INVESTMENTS LIMITED (spółki zarejestrowanej zgodnie z prawem cypryjskim pod nr HE 289487, z siedzibą w Karaiskakis str 13, P.C 3032 Limassol, Cypr) ? dalej: BASANTO, zgodnie z którą spółka w 100% zależna od BASANTO, tj. BISANTIO INVESTMENTS LIMITED (spółka zarejestrowana zgodnie z prawem cypryjskim pod nr HE 275308, z siedzibą w Karaiskakis str 13, P.C 3032 Limassol, Cypr) - dalej: BISANTIO w dniu 1 grudnia 2014 roku w konsekwencji przeprowadzenia procedury wykupu przeprowadzonej w zgodzie z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nabyła 3 673 744 akcji EMITENTA stanowiących ok. 8,99% kapitału zakładowego Emitenta uprawniających posiadacza tych akcji do wykonywania 3 673 744 głosów z tych akcji, co stanowi 8,99% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
EMITENTA. Tym samym nastąpiło pośrednie zwiększenie udziału w całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA o co najmniej 1%. Przed pośrednim nabyciem 3 673 744 akcji, BASANTO, posiadał pośrednio 37 192 256 akcji stanowiących ok. 91,01% kapitału zakładowego EMITENTA, uprawniających posiadacza tych akcji do wykonywania 37 192 256 głosów z tych akcji, co odpowiadało ok. 91,01% całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA. Od 1 grudnia 2014 r., BASANTO posiada pośrednio (przez BISANTIO ? bezpośredniego posiadacza akcji) 40 866 000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego EMITENTA, uprawniających posiadacza tych akcji do wykonywania 40 866 000 głosów z tych akcji, co odpowiada 100% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA. BASANTO poinformowała, że kontrolowane przez nią spółki nie posiadają żadnych innych akcji spółki EMITENTA niż 40 866 000 akcji posiadanych przez BISANTIO i brak jest osób wskazanych w art. 87 ust. 1 pkt 3c ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrvo1

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | | | | | | | | | | | | |
| | I. Przychody ze sprzedaży | 17 292 590 | 12 119 910 | 4 318 397 | 2 792 220 | | | | | | | | | | | |
| | II. Zysk z działalności operacyjnej | 5 545 338 | 2 679 338 | 1 384 811 | 617 274 | | | | | | | | | | | |
| | III. Zysk przed opodatkowaniem | 5 777 550 | 2 873 542 | 1 442 800 | 662 015 | | | | | | | | | | | |
| | IV. Zysk netto | 4 714 863 | 2 328 561 | 1 177 421 | 536 461 | | | | | | | | | | | |
| | V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 4 708 946 | 2 327 993 | 1 175 943 | 536 330 | | | | | | | | | | | |
| | VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące | 5 917 | 568 | 1 478 | 131 | | | | | | | | | | | |
| | VII. Inne całkowite dochody | 83 520 | (391 155) | 20 857 | (90 116) | | | | | | | | | | | |
| | VIII. Łączne całkowite dochody | 4 798 383 | 1 937 406 | 1 198 278 | 446 345 | | | | | | | | | | | |
| | IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 4 792 466 | 1 936 838 | 1 196 800 | 446 214 | | | | | | | | | | | |
| | X. Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące | 5 917 | 568 | 1 478 | 131 | | | | | | | | | | | |
| | XI. Ilość akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | XII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą(w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 23,54 | 11,64 | 5,88 | 2,68 | | | | | | | | | | | |
| | XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 661 275 | 2 720 749 | 1 413 764 | 626 814 | | | | | | | | | | | |
| | XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 070 123) | (1 255 747) | (766 687) | (289 303) | | | | | | | | | | | |
| | XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (707 497) | (2 317 750) | (176 680) | (533 970) | | | | | | | | | | | |
| | XVI. Przepływy pieniężne netto razem | 1 883 655 | (852 748) | 470 397 | (196 459) | | | | | | | | | | | |
| | | na 2010-12-31 | na 2009-12-31 | na 2010-12-31 | na 2009-12-31 | | | | | | | | | | | |
| | XVII. Aktywa trwałe | 12 414 423 | 9 800 634 | 3 134 718 | 2 385 627 | | | | | | | | | | | |
| | XVIII. Aktywa obrotowe | 8 762 900 | 5 089 786 | 2 212 686 | 1 238 933 | | | | | | | | | | | |
| | XIX. Aktywa razem | 21 177 323 | 14 890 420 | 5 347 404 | 3 624 560 | | | | | | | | | | | |
| | XX. Zobowiązania długoterminowe | 2 882 705 | 2 012 477 | 727 901 | 489 868 | | | | | | | | | | | |
| | XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 402 839 | 2 302 604 | 859 238 | 560 490 | | | | | | | | | | | |
| | XXII. Kapitał własny | 14 891 779 | 10 575 339 | 3 760 265 | 2 574 202 | | | | | | | | | | | |
| | XXIII. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące | 241 106 | 77 082 | 60 881 | 18 763 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (skrócona nazwa emitenta) | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | | | | | | | | |
| (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04-392 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chrzanowskiego | | 8b | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 415 21 41 | | 032 415 36 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mieszko@mieszko.com.pl | | www.mieszko.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 639-001-03-91 | | 273243857 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała
2014-12-05 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrvo1

Podziel się opinią

Share
d2rrvo1
d2rrvo1