Trwa ładowanie...
dj826yt
espi

MIKROKASA - Program emisji obligacji i emisja obligacji serii L1 (28/2014) - EBI

MIKROKASA - Program emisji obligacji i emisja obligacji serii L1 (28/2014)
Share
dj826yt

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program emisji obligacji i emisja obligacji serii L1 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 3 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia I programu emisji obligacji (?Program Emisji?), na podstawie którego Spółka może emitować obligacje w jednej lub większej liczbie serii, w ramach co najmniej dwóch ofert publicznych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?), zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy. Oferty będą realizowane w okresie ważności memorandum informacyjnego Programu Emisji. Obligacje w ramach Programu Emisji będą emitowane z uwzględnionymi poniżej zastrzeżeniami: 1. łączna wartość nominalna obligacji wyniesie nie więcej niż 8.000.000,00 zł; 2. wartość nominalna 1 obligacji będzie równa cenie emisyjnej i wyniesie 1.000,00 zł; 3. poszczególne serie obligacji mogą mieć zróżnicowane warunki emisji, w tym zasady dotyczące wypłaty
oprocentowania i jego wysokości, przy czym oprocentowanie będzie stałe; 4. Spółka może emitować jednocześnie jedną lub więcej serii obligacji; 5. obligacje nie będą miały formy dokumentu; 6. każda emisja obligacji w ramach Programu Emisji będzie ustalana odpowiednią uchwałą Zarządu Spółki, która będzie określała warunki emisji danej serii, w tym m.in. łączną wartość nominalną, wysokość oprocentowania, okresy odsetkowe (3- lub 6-miesięczne), termin zapadalności (nie dłuższy niż 5 lat od daty przydziału), określenie zabezpieczenia lub wskazanie na jego brak, informację, czy obligacje będą przedmiotem ubiegania się o rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz o wprowadzenie do obrotu na wskazanym dla danej serii rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W dniu 3 listopada 2014 r. Zarząd Emitenta podjął również uchwałę w sprawie emisji obligacji w ramach Programu Emisji. Na jej podstawie Spółka wyemituje od 1000 do 2000 sztuk
dwuletnich zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii L1 o łącznej wartości nominalnej do 2.000.000,00 zł. Obligacje serii L1 będą przedmiotem ubiegania się o zarejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst. Warunki emisji obligacji serii L1 zostaną określone w drodze odrębnej uchwały, o podjęciu której Spółka poinformuje osobnym raportem bieżącym. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 5 pkt 11 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dj826yt

Podziel się opinią

Share
dj826yt
dj826yt