Trwa ładowanie...
d4dcu6x
espi

MILKPOL - Raport miesięczny Milkpol SA za grudzień 2014 roku (2/2015) - EBI

MILKPOL - Raport miesięczny Milkpol SA za grudzień 2014 roku (2/2015)

Share
d4dcu6x

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny Milkpol SA za grudzień 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Milkpol? SA z siedzibą w Czarnocinie (?Spółka?) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2014 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ?Milkpol? SA: W grudniu 2014 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ?Milkpol? SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez ?Milkpol? SA, w grudniu 2014 roku zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2013, o 23,6%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2013 zmalała o 15,5%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w grudniu 2014 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2013, zmalała o
19,2%. W dniu 3 grudniu 2014 roku Spółka otrzymała, zwrotnie podpisaną przez kontrahenta (podmiot z siedzibą w Polsce południowo-wschodniej, będący właścicielem ogólnopolskiej sieci handlowej, zwany dalej ?Kontrahentem?), ramową umowę handlową (ramowe porozumienie handlowe wraz z warunkami handlowymi), określającą zasady współpracy pomiędzy Spółką, a Kontrahentem w przedmiocie wytwarzania i konfekcjonowania przez Spółkę na rzecz Kontrahenta, produktów oznaczonych znakami towarowymi Kontrahenta (produkcja i dostarczanie produktów pod marką własną Kontrahenta). Zgodnie z towarzyszącymi przedmiotowej umowie dokumentami ofertowymi i uzgodnieniami, roczna, estymowana wielkość sprzedaży produkowanego i dostarczanego Kontrahentowi produktu ? jogurtu naturalnego (w różnych gramaturach) zamyka się szacunkową kwotą w wysokości około 913.000 zł netto. Planowany termin rozpoczęcia dostaw określono na pierwszą połowę miesiąca stycznia 2015 roku. Przedmiotowa umowa handlowa (ramowe porozumienie handlowe wraz z warunkami
handlowymi) została uznana przez Spółkę za istotną umowę w rozumieniu postanowień § 2 ust. 1 pkt 2b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W ocenie Zarządu Spółki zawarcie przedmiotowej umowy może mieć skutki dla przyszłych wyników finansowych Milkpol SA. Stosowne informacje w tym przedmiocie Spółka przekazała w drodze raportu bieżącego EBI Nr 24/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku. W grudniu 2014 roku Spółka została nagrodzona tytułem i certyfikatem ?Przedsiębiorstwo Fair Play? 2014, co może mieć wpływ na postrzeganie Spółki i może mieć ewentualny, pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę. W grudniu 2014 roku Spółka przeprowadziła kampanię świąteczną na terenie miasta Łodzi w postaci bilboardów reklamowych i citilight-ów, promujących markę ?Czarnocin?, co może mieć wpływ na postrzeganie Spółki i może mieć ewentualny, pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę. Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w
otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki. II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym: W grudniu 2014 roku Zarząd Spółki zawarł z Kancelarią Rachunkowości Kumor Barbara w Łodzi (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1071) umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Rada Nadzorcza Spółki, mocą Uchwały Nr 1/5/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku wybrała biegłego rewidenta w osobie Pani Barbary Kumor, wpisanej do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez KIBR pod numerem 2051, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w
trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2014 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa raporty EBI: (1) raport bieżący EBI Nr 24/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku, Zawarcie istotnej ramowej umowy handlowej, (2) raport bieżący EBI Nr 25/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za listopad 2014 roku. W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2014 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport ESPI: (1) raport bieżący ESPI Nr 3/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki. Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl. IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: W grudniu
2014 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki. V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego: W styczniu 2015 roku Spółka, działając w oparciu o postanowienia § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?, opublikowała raport bieżący EBI Nr 1/2015 określający stałe daty przekazywania raportów okresowych ?Milkpol? SA w 2015 roku. Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca stycznia 2015 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia
inwestorów. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku ? ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Aleksandra Świerczyńska Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

Podziel się opinią

Share
d4dcu6x
d4dcu6x