Trwa ładowanie...
d11ov7u

MINOX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (10/2015)

MINOX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (10/2015)

Share
d11ov7u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MINOX S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 09 września 2015 roku powziął informację o przekroczeniu progu 50% od spółki Yalcin Trading Limited Treść Zawiadomienia brzmi następująco: "ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU PROGU 50% Zawiadamiam niniejszym na podstawie art. 69 ust. 1pkt 1 ustawy o ofercie publicznej o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.; tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2015 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej Yalcin Trading Limited sprzedał 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony
złotych 00/100). Cena sprzedaży akcji wynosiła 0,05 zł (słownie: pięć groszy) za każdą akcję, co dało łączną kwotę transakcji 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). Przed ww. transakcjami akcjonariusz posiadał 114.763.154 (słownie: sto czternaście milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery) akcji spółki Minox S.A. oraz 52,37 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po zawarciu ww. transakcji akcjonariusz posiada 84.763.154 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery) akcji spółki Minox S.A. oraz 38,68 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusz informuje, że nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta oraz osób trzecich, z którymi zawarł umowę o przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Ponadto akcjonariusz informuje, że w okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza zbycia lub
nabycia akcji spółki Minox S.A." | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ov7u

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | MINOX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | MINOX S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 03-257 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Echa Leśne | | 58 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Tomasz Olszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ov7u

Podziel się opinią

Share
d11ov7u
d11ov7u