Trwa ładowanie...
d1xeaoj
espi

MIRACULUM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

MIRACULUM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1xeaoj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 35654 50812 8467 12175
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 862 -16241 205 -3891
Zysk (strata) brutto -2905 -19698 -690 -4720
Zysk (strata) netto -3267 -18046 -776 -4324
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2260 -10825 -537 -2594
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 328 9517 78 2280
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2093 1784 497 427
Przepływy pieniężne netto, razem 161 476 38 114
Aktywa razem 65417 72880 15774 17827
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46226 63921 11146 15635
Zobowiązania długoterminowe 16743 21161 4037 5176
Zobowiązania krótkoterminowe 29483 42760 7109 10459
Kapitał własny 19191 8959 4627 2191
Kapitał zakładowy 24337 23931 5868 5854
Liczba akcji (w szt.) 270406836 119656836 270406836 119656836
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,01 -0,15 0 -0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,07 0,07 0,02 0,02
Wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR. Do wyliczenia wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:- dla pozycji bilansowych 4,1472 PLN/EUR, kurs z dnia 31.12.2013 (dla danych porównywalnych na dzień 31.12.2012 - 4,0882 PLN/EUR)- dla pozycji rachunków zysków i strat za okres 01.01.2013-31.12.2013 4,2110 PLN/EUR. Kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec miesięcy objętych sprawozdaniem (dla danych porównywalnych za okres 01.01.2012-31.12.2012 4,1736 PLN/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport Roczny Miraculum.pdf Raport Roczny GK Miraculum S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xeaoj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | WBS Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Andrzej Kalita Prezes Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Urbański Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Aneta Klimek Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xeaoj

Podziel się opinią

Share
d1xeaoj
d1xeaoj