Trwa ładowanie...
d26m619
d26m619
espi

MIRACULUM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2013 roku (89...

MIRACULUM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2013 roku (89/2013)
Share
d26m619

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 89 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MIRACULUM S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 34099 (zwanej dalej "Spółką"), działając na mocy przepisu art. 399 § 1 w związku z przepisem art. 4021, przepisem art. 4022 oraz przepisem art. 448 Ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "Ksh"), zwołuje na dzień 21 listopada 2013 roku, na godz. 11 w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, XXVI p. 00-113 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawie scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki, zmian Statutu Spółki z tym
związanych oraz innych spraw dotyczących scalenia akcji Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych. 7. Powzięcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii D oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji Spółki serii D. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 4 b oraz uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2011 roku. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I. Proponowane zmiany Statutu Spółki. 1. § 6 ust. 1 Statutu Spółki o następującej
treści: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.336.615,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset piętnaście 24/100 złotych) i dzieli się na 270.406.836 (dwieście siedemdziesiąt milionów czterysta sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) o wartości nominalnej po 0,09zł (dziewięć groszy) każda akcja, w tym: a) 62.121.400 (sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b) 12.535.436 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K oznaczonych kolejnymi numerami od 0000001 do 12535436; c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii M o kolejnych numerach od 00000001 do 44000000; d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o kolejnych numerach od 0000001 do 1000000; e) 128.750.000 (sto dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M2 o kolejnych
numerach od 000000001 do 128750000." Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.336.615,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset piętnaście 24/100 złotych) i dzieli się na 22.533.903 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,08 zł (słownie: jeden złoty, osiem groszy) każda akcja." 2. § 8 a Statutu Spółki o następującej treści: "1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 37.500.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych). 2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez: a) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego sie kwotą 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów), b) posiadaczy
warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego sie kwotą 2.500.000 (zł słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane: a) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje - do oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak ni2 do dnia 30 czerwca 2015 r. b) w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D - do dnia 31 grudnia 2015 r. 4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. a emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako seria M z oznaczeniem numeru porządkowego (M1, M2, M3, M4, itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez
Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust. 2 lit a." Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.882.500 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych). 2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez: a) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 17.382.500 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), b) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), c)
obligatariuszy obligacji serii AAA zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych). 3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane: a) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit a - do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r. b) w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D ? do dnia 31 grudnia 2015 r. c) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit c ? do dnia [_] r. 4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. a emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria B, ewentualne kolejne jako seria B z oznaczeniem numeru porządkowego (B1, B2, B3, B4 itd.).
Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust. 2 lit a. 5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. c emitowane będą w serii D." II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 listopada 2013 roku i wykonywania prawa głosu. 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30 ? 348 Kraków, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e ? mail: inwestor@miraculum.pl, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 31 października 2013 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego
rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 3 listopada 2013 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 21 listopada 2013 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30 ? 348 Kraków albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 21 listopada 2013 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e ? mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub
akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 listopada 2013 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika. Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 2 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 4 Ksh spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie w następujący sposób: poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres e-mailowy: inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e ? mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać (w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) skan dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza, a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisem art. 4122 § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 listopada 2013 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma
obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki. pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30 ? 348 Kraków. W przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. W przypadku gdy
liczenie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z przepisem art. 4065 Ksh statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej dlatego też nie jest możliwe, w szczególności: a)
uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 listopada 2013 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, b) wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 listopada 2013 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, c) wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 listopada 2013 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną. Zważywszy, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną na walnym zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz nie może oddać głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 listopada 2013 roku drogą korespondencyjną. 7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy,
pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z przepisem art. 4061 Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 listopada 2013 roku wypada w dniu 5 listopada 2013 roku. Zgodnie zaś z przepisem art. 4062 § 2 Ksh uprawnieni z akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w opisanym powyżej dniu rejestracji uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W świetle art. art. 4063 § 1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4063 § 2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 25 października 2013 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 6 listopada 2013 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno
zawierać następujące dane: 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2. liczbę akcji, 3. rodzaj i kod akcji, 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, 5. wartość nominalną akcji, 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8. cel wystawienia zaświadczenia, 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im
głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30 ? 348 Kraków, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. IV. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem tego zgromadzenia. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.relacje.miraculum.pl. Dokumenty te będą podlegać aktualizacji w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian zgodnie z przepisami Ksh. V. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 listopada 2013
roku będą udostępniane na stronie internetowej spółki pod adresem: www.relacje.miraculum.pl. VI. Ryzyka związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e?mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d26m619

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Andrzej Kalita Prezes Zarządu
2013-10-25 Krzysztof Urbański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26m619

Podziel się opinią

Share
d26m619
d26m619