Trwa ładowanie...
d4b92iw
espi

MIRBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

MIRBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
d4b92iw

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | |
| | SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 418 319 | 358 964 | 99 723 | 88 824 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 643 | 33 806 | 4 921 | 8 365 | |
| | Zysk (strata) brutto | 13 061 | 26 114 | 3 114 | 6 462 | |
| | Zysk (strata) netto | 10 626 | 20 631 | 2 533 | 5 105 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 9 850 | 21 588 | 2 348 | 5 342 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 821 | -48 953 | -434 | -12 113 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -38 820 | -4 335 | -9 254 | -1 073 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 44 865 | 53 166 | 10 695 | 13 156 | |
| | Przepływy pieniężne netto | 4 224 | -122 | 1 007 | -30 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,29 | 0,03 | 0,07 | |
| | Stan na: | 30.09.2012 | 31.12.2011 | 30.09.2012 | 31.12.2011 | |
| | Aktywa, razem | 702 239 | 610 878 | 170 703 | 138 308 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 455 068 | 343 248 | 110 620 | 77 714 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 131 397 | 84 749 | 31 941 | 19 188 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 299 928 | 240 936 | 72 908 | 54 550 | |
| | Kapitał własny | 247 171 | 267 630 | 60 083 | 60 594 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 204 865 | 214 891 | 49 799 | 48 653 | |
| | Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 823 | 1 698 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 3,30 | 3,57 | 0,80 | 0,81 | |
| | JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 339 524 | 260 078 | 80 939 | 64 355 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 407 | 26 554 | 3 911 | 6 571 | |
| | Zysk (strata) brutto | 16 141 | 24 676 | 3 848 | 6 106 | |
| | Zysk (strata) netto | 13 113 | 20 015 | 3 126 | 4 953 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2817 | 23 834 | 672 | 5 898 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 185 | -6 888 | -5 289 | -1 704 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 27 333 | -15 351 | 6 516 | -3 799 | |
| | Przepływy pieniężne netto | 7 965 | 1 595 | 1 899 | 395 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,27 | 0,04 | 0,07 | |
| | Stan na: | 30.09.2012 | 31.12.2011 | 30.09.2012 | 31.12.2011 | |
| | Aktywa, razem | 513 150 | 441 706 | 124 739 | 100 006 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 306 297 | 240 466 | 74 456 | 54 443 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 80 903 | 51 858 | 19 666 | 11 741 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 218 400 | 178 439 | 53 090 | 40 400 | |
| | Kapitał własny | 206 853 | 201 240 | 50 283 | 45 562 | |
| | Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 823 | 1 698 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 2,76 | 2,68 | 0,67 | 0,61 | |
| | Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów.Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu.Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 30.09.2012 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1138 EUR/PLN.Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 31.12.2011 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4168 EUR/PLN.Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2012 – 30.09.2012 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,
ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1948 EUR/PLN.Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 – 30.09.2011 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,0413 EUR/PLN | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKONROZRAPORT_3Q2012.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-11-07
MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
96-100 Skierniewice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Unii Europejskiej 18
(ulica) (numer)
(46) 833 98 28 (46) 833 97 32
(telefon) (fax)
sekretariat@mirbud.com.pl www.mirbud.com.pl
(e-mail) (www)
836-17-02-207 750772302
(NIP) (REGON)
d4b92iw

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2012-11-07 Wacław Jankowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b92iw

Podziel się opinią

Share
d4b92iw
d4b92iw