Trwa ładowanie...
dporxgx
espi

MIRBUD S.A. - Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę z Grupy kapitałowej MIRBUD, której niektó...

MIRBUD S.A. - Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę z Grupy kapitałowej MIRBUD, której niektóre warunki udostępnienia i zabezpieczenia kredytu zależne są od Emitenta. (8/2011)
Share
dporxgx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę z Grupy kapitałowej MIRBUD, której niektóre warunki udostępnienia i zabezpieczenia kredytu zależne są od Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia MinistraFinansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 14 lutego 2011 roku Marywilska 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Marywilska 44), jednostka zależna od JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, spółki zależnej od Emitenta, zawarła Umowę kredytu Nr KIN/1102011 (dalej: "Umowa Kredytowa") z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 20.000.000 zł. w celu sfinansowania części nakładów inwestycyjnych na budowę Centrum Hal Targowych w Warszawie przy ul. Marywilska 44 poprzez spłatę części zobowiązań wobec Generalnego Wykonawcy Inwestycji, tj. MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, z terminem spłaty do 15
lipca 2014 roku. Jednocześnie podpisana została pozostała Dokumentacja Kredytowa, która niektóre warunki udostępnienia i zabezpieczenia spłaty kredytu uzależnia od Emitenta, i tak:1. Emitent zawarł z Marywilska 44 umowę pożyczki w wysokości 37.800.000 złotych poprzez konwersję zobowiązań z tytułu wykonanych robót na budowie Centrum Hal Targowych Marywilska 44 w Warszawie, podlegającą spłacie po okresie karencji w 60 równych ratach miesięcznych po 630.000 złotych, tj. w okresie od sierpnia 2014 roku do grudnia 2019 roku. Pożyczka przez cały okres jej udzielenia, także w okresie karencji, podlega oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej obliczonej jako suma stawki 3M WIBOR oraz marży w wysokości 2,5 %. Naliczanie i fakturowanie odsetek następować będzie w okresach kwartalnych. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty części bądź całości kwoty pożyczki.2. Pomiędzy Emitentem a Marywilska 44 i Bankiem, w związku z istnieniem wierzytelności Banku wobec Marywilska 44 wynikających z Umowy Kredytowej,
została zawarta trójstronna "Umowa o podporządkowanie wierzytelności", na mocy której Emitentzobowiązał się w żaden sposób nie dochodzić zaspokojenia ani nie przenosić należności na żaden podmiot trzeci z umowy pożyczki o której mowa w pkt 1 powyżej, do momentu całkowitej spłaty przez Marywilska 44 zobowiązań z Umowy Kredytowej. Naruszenie powyższych zobowiązań uprawnia Bank do wypowiedzenia Umowy Kredytowej lub podjęcia innych kroków przewidzianych postanowieniami Umowy Kredytowej.3. Emitent poręczył solidarnie za zobowiązania, powiększone o należności uboczne takie jak prowizje, odsetki i inne koszty, wynikające z kredytu inwestycyjnego udzielonego Marywilska 44 przez Bank na warunkach i w terminach określonych w Umowie Kredytowej. W związku z tym Emitent na wekslu złożonym przez Marywilska 44 położył swoje podpisy jako solidarny poręczyciel.4. Emitent złożył oświadczenie, w związku z udzieleniem poręczenia wekslowego z tytułu wierzytelności Banku wynikającej z Umowy Kredytowej, iż poddaje się egzekucji do
kwoty 40.000.000 złotych, która może być wszczęta na podstawie zaopatrzonego w klauzulę wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank w przypadku nie wywiązania się przez Marywilska 44 z zobowiązań Umowy Kredytowej.Podstawą uznania powyższych dokumentów za znaczące jest fakt, iż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. BUDOWNICTWO
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 SKIERNIEWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNII EUROPEJSKIEJ 18
(ulica) (numer)
46/833-98-65 46/833-97-32
(telefon) (fax)
sekretariat@mirbud.com.pl www.mirbud.com.pl
(e-mail) (www)
836-170-22-07 750772302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dporxgx

Podziel się opinią

Share
dporxgx
dporxgx