Trwa ładowanie...
d3adeie
d3adeie
espi

MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. (30/2014)

MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. (30/2014)
Share
d3adeie

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2014 z dnia 2014-07-01 informującego o wyborze oferty Emitenta, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 08 lipca 2014 roku Emitent zawarł z LG ELECTRONICS WROCŁAW Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę na przebudowę zakładu LGE REF w Biskupicach Podgórnych wraz z zapewnieniem drogi dojazdowej do nowobudowanej hali, której zakres prac podzielono na pięć etapów. Strony ustaliły termin zakończenia wszystkich etapów robót na dzień 15 grudnia 2014 roku. Wartość umowy wynosi 31.475.700 PLN brutto. Umowa przewiduje maksymalną karę umowną na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana
z winy Emitenta, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia), z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy (0,1% za każdy dzień), oraz z tytułu zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy (0,1% za każdy dzień). Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów. Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. BUDOWNICTWO
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 SKIERNIEWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNII EUROPEJSKIEJ 18
(ulica) (numer)
46/833-98-65 46/833-97-32
(telefon) (fax)
SKIERNIEWICE WWW.MIRBUD.COM.PL
(e-mail) (www)
836-170-22-07 750772302
(NIP) (REGON)
d3adeie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2014-07-09 Wacław Jankowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3adeie

Podziel się opinią

Share
d3adeie
d3adeie