Trwa ładowanie...
d4mnyp8

MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą (30/2013)

MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą (30/2013)

Share
d4mnyp8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zawarciu w dniu 23.09.2013r. z AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (42-440 Ogrodzieniec) przy ul. Reja 4, jako Podwykonawcą, umowy przedmiotem której jest kompleksowe wykonanie przez Podwykonawcę konstrukcji żelbetowej monolitycznej w strefie 3 Nowoczesnej Hali Widowiskowo-Sportowej PODIUM w Gliwicach. Szacunkowa wartość Umowy wynosi: 35.871.077,26 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 19 czerwca 2014 roku. Umowa przewiduje, że maksymalna wysokość kar umownych, wypłaconych przez którąkolwiek ze Stron, nie może przekroczyć 15% wartości netto Umowy. Strony mogą dochodzić odszkodowania za zasadach przewidzianych
przepisami Kodeksu Cywilnego. Kwotę odszkodowania pomniejsza się o zapłaconą karę umowną. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów. Wartość ww. umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnyp8

| | | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | BUDOWNICTWO (BUD) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46/8339865 | | 46/8339828 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mirbud.com.pl | | www.mirbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8361702207 | | 750772302 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2013-09-24 Wacław Jankowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnyp8

Podziel się opinią

Share
d4mnyp8
d4mnyp8