Trwa ładowanie...
d2nkrnt
d2nkrnt
espi

MIT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

MIT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d2nkrnt
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 101 372 135 244 25 315 31 158
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 194 -734 7 540 -169
Zysk (strata) brutto 26 444 4 041 6 604 931
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 20 735 1 964 5 178 452
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 577 2 690 4 639 620
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 296 -7 382 -3 820 -1 701
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 885 3 733 -1 470 860
Przepływy pieniężne netto, razem -2 604 -959 -650 -221
Aktywa razem 440 137 175 417 111 137 42 699
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 80 640 64 734 20 362 15 757
Zobowiązania długoterminowe 11 017 14 692 2 782 3 576
Zobowiązania krótkoterminowe 66 682 36 249 16 838 8 824
Kapitał własny 359 497 110 683 90 775 26 942
Kapitał zakładowy 141 244 51 437 35 665 12 521
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 359 497 110 683 90 775 26 942
Liczba akcji (w szt.) 135 811 597 49 458 613 135 811 597 49 458 613
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,15 0,04 0,04 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,65 2,24 0,67 0,54
Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 3 739 11 381 934 2 622
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 400 -6 065 350 -1 397
Zysk (strata) brutto 486 -5 120 121 -1 180
Zysk (strata) netto 486 -7 043 121 -1 623
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 191 521 1 296 120
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 3 537 -3 815
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 108 -4 084 -1 276 -941
Przepływy pieniężne netto, razem 72 -26 18 -6
Aktywa razem 382 390 130 779 96 556 31 834
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 605 25 079 6 718 6 105
Zobowiązania długoterminowe 11 017 14 692 2 782 3 576
Zobowiązania krótkoterminowe 14 861 9 301 3 752 2 264
Kapitał własny 355 785 105 700 89 838 25 729
Kapitał zakładowy 141 244 51 437 35 665 12 521
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 355 785 105 700 89 838 25 729
Liczba akcji (w szt.) 135 811 597 49 458 613 135 811 597 49 458 613
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,00 -0,14 0,00 -0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,62 2,14 0,66 0,52

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skonsolidowany Raport kwartalny GK MIT S.A. za IV kw. 2010.pdf Skonsolidowany raport kwartalny GK MIT za IV kwartał 2010 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
MIT Mobile Internet Technology SA
(pełna nazwa emitenta)
MIT Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-366 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
(ulica) (numer)
22 483 11 00 22 483 11 01
(telefon) (fax)
mit@mitsa.pl www.mitsa.pl
(e-mail) (www)
526-021-09-84 011525843
(NIP) (REGON)
d2nkrnt

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Leszek Kułak Prezes Zarządu
2011-02-28 Anna Gac Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkrnt

Podziel się opinią

Share
d2nkrnt
d2nkrnt