Trwa ładowanie...
d2dgyza
espi

MIT - Zawarcie przez MIT S.A. porozumienia rozwiązującego umowę na wykonanie usług doradczych z F...

MIT - Zawarcie przez MIT S.A. porozumienia rozwiązującego umowę na wykonanie usług doradczych z Finélite Advisors sp. z o.o. sp. k. (32/2012)
Share
d2dgyza

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez MIT S.A. porozumienia rozwiązującego umowę na wykonanie usług doradczych z Finélite Advisors sp. z o.o. sp. k. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej "Spółka" lub "MIT") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 marca 2012 roku Spółka zawarła z Finélite Advisors sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Audytor") porozumienie rozwiązujące umowę na wykonanie usług doradczych (dalej "Porozumienie"). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 marca 2011r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw specjalnych, w której NWZ wyznaczyło zakres badania związanych z prowadzeniem spraw spółki i zagadnień. O wyborze przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 w dniu 16 marca 2011r. biegłego rewidenta do spraw specjalnych oraz zakresie prac, Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2011 z dnia 17 marca 2011 roku. W konsekwencji podjętej uchwały Zarząd MIT zawarł z Audytorem Umowę na wykonanie usług doradczych (dalej "Umowa"), której przedmiotem było wykonanie przez Audytora prac doradczych w przedmiocie prowadzenia spraw
spółki i zagadnień wymienionych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw specjalnych, o których mowa powyżej. Wobec przyjętego przez Spółkę trybu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących realizowanych w ostatnich latach transakcji oraz podejmowanych innych działań oraz podania ich obiektywnej oceny do publicznej wiadomości akcjonariuszy oraz całego rynku, sprawa ta będzie przedmiotem dalszego procedowania. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przedstawi oferty firm audytorskich lub kancelarii prawnych o niekwestionowanej renomie na rynku oraz doświadczeniu w zakresie oceny działalności spółek giełdowych, których niezależność nie będzie budziła wątpliwości, spośród których dokona ponownie wyboru audytora do spraw specjalnych. Zarząd Spółki będzie również rekomendował Walnemu Zgromadzeniu dokonanie korekt w zakresie prowadzonego badania, z uwagi na fakt, iż część podnoszonych zagadnień w międzyczasie znalazła swój
finał w postaci zawartych przez Spółkę ugód oraz jednoznacznych rozstrzygnięć, o których Spółka informowała w formie odrębnych raportów bieżących. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIT Mobile Internet Technology SA
(pełna nazwa emitenta)
MIT Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-366 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
(ulica) (numer)
22 483 11 00 22 483 11 01
(telefon) (fax)
mit@mitsa.pl www.mitsa.pl
(e-mail) (www)
526-021-09-84 011525843
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Leszek Kułak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgyza

Podziel się opinią

Share
d2dgyza
d2dgyza