Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

MNI - Informacja dla Akcjonariuszy MNI S.A. (34/2011)

MNI - Informacja dla Akcjonariuszy MNI S.A. (34/2011)
Share
dxviypg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dla Akcjonariuszy MNI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z opublikowaniem w dniu 8 kwietnia 2011 roku przez MNI S.A. Raportu bieżącego nr 33/2011, odnoszącego się do wydanego w tym samym dniu komunikatu prasowego Biura Prasowego Grupy TP S.A., dotyczącego sporu z DR S.A., w tym złożenia przez TP S.A. pozwu p-ko DR S.A. o około 36,7 mln złotych, Zarząd MNIS.A. z siedzibą w Warszawie informuje, jak niżej.Spółkę DR S.A., od 30 października 2002 roku, wiąże z TP S.A. umowa o połączeniu sieci (wraz z późniejszymi aneksami). W dniu 27 lipca 2007 roku, umowa ta została zmieniona decyzją Prezesa UKE o znaku DRTH-WWM-60600-21/07(26), dalej "Decyzja", która wprowadziła realizację przez TP S.A. szeregu obowiązków wobec DR S.A. w zakresie usługi hurtowego dostępu do sieci TP S.A., w tym realizację zamówień aktywowania abonentów pozyskiwanych przez DR S.A. zgodnie z terminami określonymi w par. 4 tej Decyzji.Jednocześnie par. 15 ust. 2 Decyzji stanowi, iż: "Z tytułu niedotrzymania z winy TP terminów określonych w Decyzji za każdy dzień przekroczenia terminu
przysługuje DR S.A. odszkodowanie w wysokości 1000 PLN (kara umowna)."TP S.A. odwołała się od tej Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sąd wydał wyrok oddalający odwołanie TP S.A. Następnie TP S.A. złożyła apelację od powołanego wyroku, ale wkrótce ją cofnęła wobec podpisania w dniu 22 października 2009 roku porozumienia z Prezesem UKE. Tym samym Decyzja ta stała się prawomocna, a TP S.A. jest w pełni zobowiązana do przestrzegania wszystkich jej postanowień.Niestety TP S.A permanentnie i w sposób istotny opóźnia się z realizacją zamówień aktywowania abonentów pozyskiwanych przez DR S.A. Opóźnienia te wynikają z przyczyn leżących wyłącznie po stronie TP S.A.W związku z tym, zgodnie z postanowieniami Decyzji, DR S.A. nalicza, co miesiąc, przez cały okres obowiązywania Decyzji kary umowne. Według wyliczeń DR S.A. wartość naliczonych kar na dzień dzisiejszy, to jest 11 kwietnia 2011 roku, wynosi około 36 mln złotych.TP S.A. przez cały okres kwestionuje prawo DR S.A. do naliczania kar umownych, tak
fundamentalnie, co do zasady, przecież prawo to jest określone prawomocną Decyzją Prezesa UKE.TP S.A. kwestionując też fakt występowania opóźnień permanentnie i stanowczo odmawia udostępnienia niezmodyfikowanych zapisów swoich systemów informatycznych odnośnie terminów realizacji zamówień aktywacji abonentów pozyskiwanych przez DR S.A. Wielokrotne próby podjęcia negocjacji z TP S.A. przez DR S.A., w tym wezwanie do próby ugodowej przez Sądem w 2009 roku, nie dawały żadnego rezultatu.W związku z tym, po upływie ponad 2 lat stałych opóźnień po stronie TP S.A., począwszy od października 2009 roku DR S.A. rozpoczęła potrącanie przysługujących jej kar umownych od TP S.A. z należnościami TP S.A. wobec DR S.A. wynikających z wykonywanych usług.Następnie ze względu na kwestionowanie przez TP S.A. skuteczności potrąceń dokonywanych przez DR S.A. oraz brak możliwości zawarcia ugody, pomimo dalszych starań czynionych przez DR S.A. w tym zakresie, w dniu 17 grudnia 2010 roku DR S.A. złożyła przeciwko TP S.A. pozew o
około 32,3 mln złotych. Była to kwota odzwierciedlająca na 17 grudnia 2010 roku wartość kar umownych naliczonych przez DR S.A. wobec TP S.A.Należy zaznaczyć, iż na dzień dzisiejszy wartość naliczonych kar umownych DR S.A. wobec TP S.A. z powyżej opisanego tytułu wynosi około 36 mln złotych, czyli odzwierciedla wartość roszczenia, o którą TP S.A. pozwała DR S.A.W związku z tym pozbawione podstaw prawnych i jednocześnie nadużyciem uprawnień jest twierdzenie TP S.A., iż DR S.A. jest dłużnikiem TP S.A., bowiem należności DR S.A. wobec TP S.A. zostały bądź skutecznie potrącone w wierzytelnościami przysługującymi DR S.A. wobec TP S.A. z tytułu kar umownych, bądź też zapłacone.Odnosząc się do złożonych przez TP S.A. oświadczeń z dnia 30 marca 2011 roku o rozwiązaniu powołanej umowy o połączeniu sieci z 2002 roku oraz umowy o połączeniu sieci bez NDS z 2004 roku, wyjaśniamy jak niżej.Rozwiązanie powyższych umów jest możliwe przez jedną ze stron, za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, tylko w przypadku, jeżeli
druga strona zalega z zapłatą należności za dwa okresy rozliczeniowe, jednakże dopiero po spełnieniu dalszych rygorów wynikających z tych umów.Ponadto, aby rozwiązanie tych umów było możliwe, strony mają obowiązek określić najpierw w drodze aneksów do tych umów zasad zapewnienia ciągłości świadczenia usług swoim abonentom, a także określić zasady wypełniania obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Strony na dzień 11 kwietnia 2011 roku nie uzgodniły takich aneksów.TP S.A. ma tego pełną świadomość, bowiem od lutego 2011 roku, strony prowadzą negocjacje w sprawie zapewnienia ciągłości świadczenia usług swoim abonentom, w przypadku rozwiązania umów na wniosek TP S.A.W związku z tym DR S.A. będzie domagała się wszczęcia w TP S.A. kontroli realizacji Decyzji Prezesa UKE z 2007 roku oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia jej warunków przez TP S.A. użycia przysługujących Prezesowi UKE instrumentów prawnych celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem.Tak
więc w świetle powyższego oświadczenia TP S.A. o rozwiązaniu umów nie mogą i nie wywołują żadnych skutków prawnych.W związku z tym DR S.A. podejmuje stosowne działania prawne celem zobowiązania TP S.A. do kontynuowania wykonywania obu umów po 31 maja 2011 roku i jednocześnie niezależnie od tego czy TP S.A. cofnie swoje bezprawne oświadczenia woli czy też nie, DR S.A. będzie domagało się od TP S.A. realizacji obu umów po 31 maja 2011 roku, w tym realizacji podłączeń abonentów pozyskiwanych przez DR S.A.Należy tutaj zaznaczyć, iż zgodnie ze złożonymi przez DR S.A. prognozami podłączeń do TP S.A. planowana miesięczna ilość pozyskanych abonentów wynosi 10.000. W przypadku kwestionowania przez TP S.A. obowiązywania umowy z 2002 roku i nie realizacji podłączeń tych abonentów, miesięczna wysokość kar umownych, która byłaby naliczana przez DR S.A. wobec TP S.A., wynosiłaby astronomiczną kwotę 300 milionów złotych miesięcznie i jest to kwota wynikająca z prawomocnej decyzji Prezesa UKE.Nie jest intencją DR S.A
obciążanie TP S.A tymi kwotami, jednakże w sytuacji opisanej powyżej, zarządowi DR S.A nie pozostaje nic innego jak wszelkimi dopuszczalnymi prawem sposobami walczyć o interesy prawne swojego akcjonariusza, czyli MNI S.AW związku z tym Zarząd DR S.A. podejmie wszelkie możliwe działania prawnecelem wyegzekwowania od TP S.A. należnych DR S.A. praw oraz roszczeń. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)
dxviypg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
2011-04-11 Marek Południkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg