Trwa ładowanie...
do98d9y
do98d9y
espi

MNI - Raport roczny R 2014

MNI - Raport roczny R 2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
do98d9y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 5 575 3 074 1 331 730
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 159 237 754 56
Zysk (strata) brutto 2 544 -1 147 607 -272
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 608 -1 105 623 -262
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 296 -2 654 -548 -630
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 778 4 824 1 379 1 146
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 592 -3 469 -857 -824
Przepływy pieniężne netto, razem -110 -1 299 -26 -308
Aktywa razem 185 881 215 023 43 610 51 848
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 345 48 924 8 527 11 797
Zobowiązania długoterminowe 3 978 445 933 107
Zobowiązania krótkoterminowe 29 511 41 551 6 924 10 019
Kapitał własny 149 536 166 099 35 083 40 051
Kapitał zakładowy 98 946 98 946 23 214 23 859
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 149 536 166 099 35 083 40 051
EBITDA 4 067 568 971 135
Liczba akcji (w szt.) 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,03 -0,01 0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,51 1,68 0,35 0,40
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
R2014MNI S.A..pdf Raport roczny za rok 2014 spółki MNI S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-04-30
MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)
Biuro Audytorsko-Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. Warszaw ul. Kobielska 23 lok.166
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-30 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-30 Anna Gac Gł. Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

do98d9y

Podziel się opinią

Share

do98d9y

do98d9y