Trwa ładowanie...
d2xu0k6

MNI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

MNI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d2xu0k6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 174 955 232 387 41 763 55 186
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 953 26 865 4 047 6 380
Zysk (strata) brutto 5 999 3 498 1 432 831
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 784 -2 747 903 -652
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 991 35 329 4 533 8 390
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 110 -11 405 -265 -2 708
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 425 -26 908 -4 637 -6 390
Przepływy pieniężne netto, razem -1 544 -2 984 -369 -709
Aktywa razem 627 767 676 696 147 284 163 169
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 252 614 281 020 59 267 67 761
Zobowiązania długoterminowe 49 528 57 564 11 620 13 880
Zobowiązania krótkoterminowe 197 298 211 667 46 289 51 039
Kapitał własny 375 153 395 676 88 017 95 408
Kapitał zakładowy 98 946 98 946 23 214 23 858
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 313 537 334 487 73 560 80 654
EBITDA 61 981 65 417 14 795 15 535
Liczba akcji (w szt.) 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,04 -0,03 0,01 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,17 3,38 0,74 0,82
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 5 575 3 074 1 331 730
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 976 237 710 56
Zysk (strata) brutto 2 365 -1 147 565 -272
Zysk (strata) netto 2 429 -1 105 580 -262
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 296 -2 654 -548 -630
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 778 4 824 1 379 1 146
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 592 -3 469 -857 -824
Przepływy pieniężne netto, razem -110 -1 299 -26 -308
Aktywa razem 185 879 215 023 43 610 51 848
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 522 48 924 8 569 11 797
Zobowiązania długoterminowe 3 978 445 933 107
Zobowiązania krótkoterminowe 29 688 41 551 6 965 10 019
Kapitał własny 149 357 166 099 35 041 40 051
Kapitał zakładowy 98 946 98 946 23 214 23 859
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 149 357 166 099 35 041 40 051
EBITDA 3 884 568 927 135
Liczba akcji (w szt.) 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 -0,01 0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,51 1,68 0,35 0,40
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr - 4 - GK MNI.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

Podziel się opinią

Share
d2xu0k6
d2xu0k6