Trwa ładowanie...
d49qrle

MNI - Zawarcie umowy objęcia akcji. (175/2012)

MNI - Zawarcie umowy objęcia akcji. (175/2012)

Share
d49qrle

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 175 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy objęcia akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 13 grudnia br.) Spółka zawarła umowę (dalej Umowa) ze spółką MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MIT), której przedmiotem jest objecie przez MNI nowych akcji MIT. Podstawowe warunki Umowy: MIT zaoferował MNI do objęcia 14.451.007 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,04 zł. (jeden złoty cztery grosze) i cenie emisyjnej 3,23 zł. (trzy złote dwadzieścia trzy grosze) każda, a MNI objęła te akcje w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych. Akcje nowej emisji zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wierzytelności MNI względem MIT w wysokości 46.676.754,32 zł. (czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze). O zawarciu umowy
potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółka informowała raportem bieżącym nr 174/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku. Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49qrle

| | | MNI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Damian Wojnowski Prokurent
2012-12-13 Agnieszka Bareja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49qrle

Podziel się opinią

Share
d49qrle
d49qrle