Trwa ładowanie...
d1px5ds

MO-BRUK S.A. - Raport roczny R 2014

MO-BRUK S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d1px5ds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40635,135 33690,132 9715,260 8000,554
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1682,452) 3949,719 (402,249) 937,958
Zysk (strata) brutto (5309,060) 3755,652 (1269,318) 891,872
Zysk (strata) netto (4507,215) 3041,627 (1077,608) 722,309
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3467,736 4641,547 829,085 1102,250
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13501,168) (15740,728) (3227,930) (3738,025)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5076,026 16560,322 1213,603 3959,328
Przepływy pieniężne netto, razem (4957,405) 5461,142 (1185,242) 1296,883
Aktywa razem 177595,597 173176,376 41666,611 41757,421
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 112987,552 104061,116 26508,587 25091,897
Zobowiązania długoterminowe 95541,080 43575,852 22415,381 10507,295
Zobowiązania krótkoterminowe 17446,471 60485,264 4093,206 14584,603
Kapitał własny 64608,046 69115,260 15158,024 16665,524
Kapitał zakładowy 23413,850 23413,850 5493,243 5645,701
Liczba akcji 2341385 2341385 2341385 2341385
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,9) 1,3 (0,5) 0,3
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 27,6 29,5 6,5 7,1
Średni kurs wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP: średni kurs w okresie 2014 roku 4,2623 zł średni kurs w okresie 2013 roku 4,1472 zł kurs na koniec 2014 roku 4,1826 zł kurs na koniec 2013 roku 4,2110 zł
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Mo-BRUK S.A. - sprawozdanie finansowe.pdf Sprawozdanie finansowe za 2014 rok Mo-BRUK S.A.
Mo-BRUK S.A. - sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Mo-BRUK S.A. za 2013 rok
Mo-BRUK S.A. 2014 Opinia BSF.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Mo-BRUK S.A. 2014 BSF RAP.PDF Raport z badania sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A,
oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MO-BRUK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-322 | | Korzenna | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Niecew | | 68 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (18) 441 70 48 | | +48 (18) 441 70 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mobruk@mobruk.pl | | www.mobruk.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 734-329-42-52 | | 120652729 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o. o. Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Józef Mokrzycki Prezes Zarządu
2015-03-20 Elżbieta Mokrzycka Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Anna Mokrzycka-Nowak Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Ewa Kłusek Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds