Trwa ładowanie...
ds5lmlm
espi

MO-BRUK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2014

MO-BRUK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2014
Share
ds5lmlm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33173,207 28894,720 7935,541 6842,028
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (15,405) 2690,253 (3,685) 637,029
Zysk (strata) brutto (2788,857) 2587,729 (667,137) 612,753
Zysk (strata) netto (2329,283) 2202,913 (557,200) 521,631
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3263,323 3158,048 780,637 747,799
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15252,085) (13932,401) (3648,533) (3299,076)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8440,596 15028,466 2019,120 3558,615
Przepływy pieniężne netto, razem (3548,166) 4254,113 (848,776) 1007,338
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (1,0) 0,9 (0,2) 0,2
Aktywa razem 185413,870 177400,083 44405,190 42775,869
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116999,401 106656,330 28020,453 25717,672
Zobowiązania długoterminowe 98986,744 44800,704 23706,561 10802,639
Zobowiązania krótkoterminowe 18012,657 61855,626 4313,892 14915,033
Kapitał własny 68414,469 70743,752 16384,737 17058,196
Kapitał zakładowy 23413,850 23413,850 5607,436 5645,701
Liczba akcji 2341385 2341385 2341385 2341385
Wartość księgowa na jedną akcję 29,2 30,2 7,0 7,3
Powyższe dane finansowe za III kwartał 2014 i 2013 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2014 roku -4,1755 PLN/EUR, na dzień 31.12.2013 roku -4,1472 PLN/EUR - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2014 roku -4,1803 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września 2013 roku -4,2231 PLN/EUR
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF MSR
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MO-BRUK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-322 Korzenna
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niecew 68
(ulica) (numer)
+48 (18) 441 70 48 +48 (18) 441 70 99
(telefon) (fax)
mobruk@mobruk.pl www.mobruk.pl
(e-mail) (www)
734-329-42-52 120652729
(NIP) (REGON)
ds5lmlm

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY III 2014.pdf Skonsolidowany raport kwartalny III 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu Wiktor Mokrzycki

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5lmlm

Podziel się opinią

Share
ds5lmlm
ds5lmlm