Trwa ładowanie...
d1bqj5b
espi

MOJ S.A. - Zawarcie porozumienia o przejęciu na własność udziałów w spółce z ograniczoną odpowied...

MOJ S.A. - Zawarcie porozumienia o przejęciu na własność udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. (3/2013)

Share
d1bqj5b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOJ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia o przejęciu na własność udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MOJ S.A. informuje , że w dniu 8 stycznia 2013 r. zawarł porozumienie z "Carbonex" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o przejęciu na własność 4.946 udziałów przysługujących "Carbonex" Sp. z o.o. w Spółce Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec Sp. z o. o. z siedzibą w Osowcu KRS 0000139300 , stanowiących 43,42% kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec Sp. z o. o. . Wartość przejętych udziałów wynosi 5.360.276,96 zł stosownie do opinii w zakresie wyceny wartości udziałów Spółki Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec Sp. z o. o sporządzonej przez : Panią Dnutę Hojecką ? analityka ds. wyceny przedsiębiorstw oraz Pana Mariana Wcisło biegłego rewidenta. Przejęcia dokonano w związku z wstrzymaniem się przez "Carbonex" Sp. z o.o. z zapłatą należności wynikających z łączącej strony umowy z dnia 29 stycznia 2009 roku przeniesienia własności przejmowanych udziałów. Przejęcie na własność nastąpiło na podstawie art.22 ust 2 pkt.2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów. Na dzień zawarcia porozumienia do zapłaty na rzecz Emitenta pozostawała kwota 8.390.000 ,00 zł tytułem należności głównej a także odsetki umowne i ustawowe za opóźnienie w zapłacie. W związku z przejęciem udziałów na własność , wierzytelność uległa zaspokojeniu o kwotę stanowiącą wartość przejętych udziałów , ustaloną w powołanej wyżej opinii . Pozostałą kwotę wierzytelności Strony rozliczą odrębnym porozumieniem . Według posiadanych przez Emitenta informacji, nie istnieją pomiędzy Stronami żadne powiązania poza więzami handlowymi. Nie istnieją również powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi MOJ S.A. a "Carbonex" Sp. z o.o. i jego osobami zarządzającymi. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość , która przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta . Przedmiot umowy stanowi jednocześnie znaczące aktywa w rozumieniu §2 ust.1 pkt 45 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych , gdyż przejmowane udziały stanowią więcej niż 20 % kapitału zakładowego FWM Kuźnia "Osowiec" Sp. z o. o. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

| | | MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOJ S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-859 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tokarska | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 604 09 00 | | (032) 604 09 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@moj.com.pl | | www.moj.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342139773 | | 273548901 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Andrzej Kosecki Prezes Zarządu
2013-01-09 Jerzy Góra Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

Podziel się opinią

Share
d1bqj5b
d1bqj5b