Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku ...

MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji, rejestracja zmian w Statucie MONNARI TRADE S.A. (32/2013)
Share
d3un9r9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji, rejestracja zmian w Statucie MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MONNARI TRADE" S.A z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 29 października 2013 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Postanowienie z dnia 24 października 2013 r., w przedmiocie dokonania rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji oraz wynikającej z tej zmiany nowej treści § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. W wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 27 maja 2013 r., kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 056 308,90 zł (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem 90/100 złotych) i dzieli się na 30 563 089 (trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Przy czym, 30 563 089 akcji dzieli się na: ?6.578.756 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych co do
głosu, ?oraz 23.984.333 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu powyższej zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 37 141 845 głosów. Nawiązując do raportu bieżącego nr 19 /2013 z dnia 27.05.2013 Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego było wynikiem uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. w sprawie umorzenia 446.984 (słownie: czterystu czterdziestu sześciu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu czterech) akcji/głosów w pełni pokrytych, zdematerializowanych akcji własnych, które zostały przez Spółkę nabyte w celu ich umorzenia nieodpłatnie na podstawie przepisu art. 362 § 1 punkt 7 Kodeksu spółek handlowych, w wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, z dnia
22 października 2010 r. (sygn. akt XIV GUp 19/09), w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 29 września 2010 r., w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, jakie toczyło się wobec Spółki. Umorzenie powyższych akcji było skutkiem nie objęcia ich przez kilku wierzycieli, o których mowa powyżej w ramach zawartego układu. Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. podaje poniżej treść zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki wynikającej z treści ww. Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja b.r.: a.§ 7 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi co najmniej 3.056.308,90 zł. (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy). b.§ 7 ust. 2 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się co najmniej na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała
6.578.756 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 23.984.333 (słownie dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radwańska 6
(ulica) (numer)
042 6368759 042 6368762
(telefon) (fax)
monnari@monnari.com.pl www.monnari.com.pl
(e-mail) (www)
7251784741 472333285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9