Trwa ładowanie...
d1o1dfk
d1o1dfk
espi

MORIZON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (14/2014)

MORIZON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (14/2014)
Share
d1o1dfk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-25
Skrócona nazwa emitenta
MORIZON S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Calvin Management Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Calvin"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 17 kwietnia 2014 roku, na mocy umowy przeniesienia akcji zawartej ze spółką pod firmą Wondelay Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Wondelay"), spółka Calvin przeniosła na rzecz spółki Wondelay prawo własności 3.720.000 (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji Emitenta, stanowiące 10,41% kapitału zakładowego Morizon S.A.
Przeniesienie prawa własności akcji Emitenta nastąpiło w drodze wykonania zobowiązania spółki Calvin do wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie objętego udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Wondelay.
W wyniku wykonania ww. zobowiązania, na dzień niniejszego zawiadomienia spółka Calvin nie posiada akcji Emitenta i tym samym przestała być akcjonariuszem Spółki.
Spółka Calvin niniejszym informuje, iż przed dokonaniem przedmiotowej transakcji posiadała 3.720.000 (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji Emitenta, co stanowiło 10,41% kapitału zakładowego Spółki, zaś liczba posiadanych przez Calvin głosów z akcji Spółki wynosiła przed dokonaniem przedmiotowej transakcji 3.720.000 (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy), co stanowiło 10,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Morizon S.A.
Spółka Calvin nie planuje dalszego zaangażowania kapitałowego w Emitenta.
Na dzień niniejszego zawiadomienia spółka Calvin posiada 1 (słownie: jeden) udział w kapitale zakładowym spółki Wondelay, co stanowi 1% w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawnia do 1 (słownie: jeden) głosu na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Spółka Calvin nie zawierała żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których przekazałaby tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach Emitenta.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MORIZON S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-300 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8
(ulica) (numer)
058 350 90 97
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9570986959 220543196
(NIP) (REGON)
d1o1dfk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Jarosław Święcicki Prezes Zarządu
2014-04-25 Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o1dfk

Podziel się opinią

Share
d1o1dfk
d1o1dfk