Trwa ładowanie...
d2dgyza
espi

MOSTALEXP - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta (46/2012)

MOSTALEXP - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta (46/2012)
Share
d2dgyza

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent" ) zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w przedmiocie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 6 sierpnia 2012 roku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce pod firmą Mostostal ? Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny od "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.). Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 12.000.000,00 zł nastąpiło poprzez utworzenie 59.667 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy udział na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mostostal ? Ventures Sp. z o.o.
z dnia 29 czerwca 2012 roku (Repertorium A numer 4977/2012). Kapitał zakładowy spółki zależnej Mostostal ? Ventures Sp. z o.o. uległ tym samym podwyższeniu z kwoty 6.033.300,00 zł. do kwoty 12.000.000,00 zł. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez nowego wspólnika spółkę pod firmą Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, która to spółka objęła 59.667 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.966.700,00 zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w tej wysokości. Przed zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. posiadał w spółce zależnej Mostostal ? Ventures Sp. z o.o. 60.333 udziałów, dających łącznie 60.333 głosy na Zgromadzeniu Wspólników, co stanowiło 100% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz w kapitale zakładowym spółki zależnej. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. posiada w spółce zależnej Mostostal ? Ventures Sp. z o.o. 60.333 udziałów,
dających łącznie 60.333 głosy na Zgromadzeniu Wspólników, co stanowi 50,28% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz w kapitale zakładowym spółki zależnej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)
d2dgyza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2012-08-29 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgyza

Podziel się opinią

Share
d2dgyza
d2dgyza