Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

MOSTALWAR - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

MOSTALWAR - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 1 509 524 1 633 363 360 328 387 880
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 103 927 -154 573 24 808 -36 707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 931 -237 450 5 712 -56 388
Zysk (strata) brutto 4 307 -267 627 1 028 -63 554
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -8 733 -276 441 -2 085 -65 647
Zysk (strata) netto
przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej -11 549 -287 919 -2 757 -68 373
przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 2 811 -26 461 671 -6 284
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 147 752 -214 577 35 269 -50 956
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 62 316 -2 589 14 875 -615
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -115 025 147 260 -27 457 34 970
Środki pieniężne na koniec okresu 202 294 107 251 47 461 25 861
Aktywa razem 1 367 462 1 610 141 320 827 388 248
Zobowiązania długoterminowe 237 774 104 115 55 785 25 105
Zobowiązania krótkoterminowe 936 316 1 180 528 219 674 284 657
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 113 438 0 27 353
Zobowiązania razem 1 174 090 1 398 081 275 459 337 114
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 168 285 179 241 39 482 43 220
Kapitał własny ogółem 193 372 212 060 45 368 51 133
Kapitał podstawowy 44 801 44 801 10 511 10 803
Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej -11 549 -287 919 -2 757 -68 373
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) -0,58 -14,40 -0,14 -3,42
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) -0,58 -14,40 -0,14 -3,42
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RS_2014.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-13
MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWAR Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-673 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konstruktorska 11 a
(ulica) (numer)
022 2507000 022 2507611
(telefon) (fax)
info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
(e-mail) (www)
526-020-49-95 012059053
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Miguel Angel Heras Llorente Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Jose Angel Andres Lopez Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Carlos Resino Ruiz Członek Zarządu
2015-03-13 Jacek Szymanek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Barbara Gronkiewicz Dyrektor Biura Zarządzania Grupą Kapitałową

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi