Trwa ładowanie...
dbygpqh
espi

MOSTALZAB - Działania w ramach restrukturyzacji majątku Emitenta/sprzedaż Okręgowej Stacji Kontro...

MOSTALZAB - Działania w ramach restrukturyzacji majątku Emitenta/sprzedaż Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (17/2014)
Share
dbygpqh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Działania w ramach restrukturyzacji majątku Emitenta/sprzedaż Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 lutego 2014 r., realizując postanowienia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2013 r., o zbyciu albo wniesieniu aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa MZH w postaci Ośrodka Usług Dźwigowych i Kontroli Pojazdów zawarł z podmiotem trzecim/podmiotem spoza Grupy Kapitałowej Emitenta następujące umowy: 1/ umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którą stanowi Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów (OSKP). Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowią: a. aktywa trwałe, w tym wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością OSKP, b. zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z OSKP, c. zapasy związane z działalnością OSKP, d. środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie, funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z działalnością OSKP, e. prawa i wierzytelności wynikające z
wszelkich umów związanych z działalnością OSKP, f. dokumentację OSKP (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez OSKP), Ponadto w ramach sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi przejęcie praw i obowiązków wynikających z umów o pracę zawartych przez Emitenta z pracownikami OSKP (przejście pracowników Ośrodka) w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi ze skutkiem na dzień 31 marca 2014 r. 2/ umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z wybudowanymi na tych działkach budynkami, w tym budynkiem stacji diagnostycznej. Umowa przyrzeczona została zawarła pod warunkiem uregulowania przez Emitenta do dnia 25 sierpnia 2014 r. sytuacji formalno - prawnej nieruchomości. 3/ umowę dzierżawy nieruchomości do momentu uregulowania sytuacji formalno - prawnej nieruchomości o której mowa w pkt 2. Powyższe transakcje (łącznie) nie stanowią umowy znaczącej w rozumieniu par 2 ust. 44 pkt a) i ust. 45 pkt a)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...). Powyższe transakcje są jednym z elementów restrukturyzacji Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A., której założenia Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 11 lutego 2013 r., mającej na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania, efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich oraz majątku, a także lepszą alokację środków pieniężnych. Rodzaj prowadzonej działalności przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów nie wpisuje się w przyjęte kierunki rozwoju strategicznego całej Grupy Kapitałowej Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZAB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wolności 191
(ulica) (numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47
(telefon) (fax)
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
(e-mail) (www)
648-000-18-23 271590750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Dariusz PIetyszuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbygpqh

Podziel się opinią

Share
dbygpqh
dbygpqh