Trwa ładowanie...
d3d94i5
d3d94i5
espi

MOSTALZAB - Informacja o zawarciu porozumienia w sprawie Stadionu Śląskiego (78/2013)

MOSTALZAB - Informacja o zawarciu porozumienia w sprawie Stadionu Śląskiego (78/2013)
Share
d3d94i5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu porozumienia w sprawie Stadionu Śląskiego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 48,50,56,58,64,68 z 2013 r. Mostostal Zabrze Holding S.A. ("Emitent",Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym został poinformowany o zawarciu Porozumienia Tymczasowego pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa ("Zamawiający"), a konsorcjum firm w składzie: Emitent, Hochtief Polska S.A. (lider konsorcjum), Hochtief Solutions A.G. (wcześniej: Hochtief Construction A.G.) oraz Thermoserr Sp. z o.o. (Wykonawca, Konsorcjum) regulującego warunki współpracy stron związanych z kontraktem pn.: "Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie". Strony postanowiły uregulować zasady przeprowadzenia inwentaryzacji oraz dokonać rozliczenia dotychczas wykonanych robót, materiałów i urządzeń, jak również uregulować tymczasowe zasady współpracy obowiązujące do dnia 28 lutego 2014 r. W związku z przyjęciem przez Wykonawcę propozycji negocjacji warunków w zakresie dokończenia robót Strony złożą w Sądzie Okręgowym w
Katowicach i w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach zgodne wnioski o zawieszenie wszystkich wszczętych przez Wykonawcę i toczących się postępowań przeciwko Zamawiającemu oraz będą podejmować działania zmierzające do osiągnięcia celu w postaci zawieszenia tych postępowań i utrzymania stanu zawieszenia tych postępowań przez okres obowiązywania Porozumienia, tj. do dnia 28 lutego 2014 r. Każda ze Stron zobowiązała się, że w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia nie będzie podejmowała żadnych działań faktycznych ani prawnych, które miałyby na celu lub których skutkiem będzie skierowanie, dochodzenie lub zaspokajanie w stosunku do drugiej Strony jakichkolwiek roszczeń związanych z Kontraktem, za wyjątkiem roszczeń wynikających bezpośrednio z zawartego Porozumienia. Ponadto, Zamawiający w związku z treścią Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 lipca 2013 r. zobowiązał się doręczyć do Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oświadczenie, że do czasu obowiązywania udzielonego na rzecz
Wykonawcy w powyższym Postanowieniu zabezpieczenia roszczeń nie będzie podejmować żadnych działań zmierzających do realizacji jakichkolwiek praw z którejkolwiek z gwarancji należytego wykonania kontraktu i nakaże Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. nie realizowanie jakichkolwiek płatności z którejkolwiek z gwarancji należytego wykonania kontraktu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZAB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wolności 191
(ulica) (numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47
(telefon) (fax)
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
(e-mail) (www)
648-000-18-23 271590750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Bogusław Bobrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d94i5

Podziel się opinią

Share
d3d94i5
d3d94i5