Trwa ładowanie...
d1gi7sp
d1gi7sp
espi

MOSTALZAB - Wniesienie pozwu w sprawie Stadionu Śląskiego (57/2014)

MOSTALZAB - Wniesienie pozwu w sprawie Stadionu Śląskiego (57/2014)
Share
d1gi7sp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie pozwu w sprawie Stadionu Śląskiego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MOSTOSTALU ZABRZE S.A. ("Emitent", ?MZ?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 14 lipca 2014 r. Emitent w związku z realizacją w ramach Konsorcjum zamówienia publicznego pod nazwą: "Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie" ("Umowa") złożył w Sądzie Okręgowym w Katowicach II Wydział Cywilny pozew przeciwko Województwu Śląskiemu ("Zamawiającemu"). W pozwie Emitent wnosi o zasądzenie od Województwa Śląskiego kwoty 12.006.466,81 zł wraz z odsetkami oraz 600.764,67 Euro wraz z odsetkami. Na powyższe kwoty składają się: koszty związane z usuwaniem skutków awarii (pomniejszone o otrzymane kwoty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej), koszty wykonania zastępczego tzw. krokodyli (kwota podana w Euro), koszty ogólne budowy, koszty ogólnego zarządu oraz utracony zysk. Powyższe kwoty wynikają z poniesionych przez Emitenta dodatkowych kosztów związanych z usunięciem skutków awarii zaistniałej w dniu 15 lipca 2011 r. polegającej na pęknięciu dwóch staliwnych klem
(tzw. krokodyli) łączących liny promieniowe z linami rozciąganego wewnętrznego pierścienia Stadionu oraz z wydłużenia okresu realizacji Umowy m.in. w związku z awarią. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający podjęli działania w celu ustalenia przyczyn zaistniałej awarii. Ekspertyza wykonana przez Politechnikę Gdańską, jako niezależny ośrodek naukowo-badawczy, ostatecznie potwierdziła, iż główną przyczyną awarii były błędy projektowe. Ponadto w wyniku powyższej awarii Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) decyzją z dnia 14 marca 2013 r. podtrzymaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 27 maja 2013 r. wstrzymał wszelkie działania związane z budową zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego. Realizacja powyższych prac została wstrzymana w dniu awarii. Dalsza modernizacja stadionu w oparciu o dotychczasowy projekt budowlany nie była możliwa. W takiej sytuacji zaistniała konieczność zmiany projektu, za który odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Zbyt długie oczekiwanie na
dostarczenie prawidłowej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz impas w rozmowach z Zamawiającym, co do warunków dalszej realizacji Kontraktu spowodowało, iż w dniu 20 czerwca 2013 r. Konsorcjum w skład, którego wchodził MZ odstąpiło od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (raport bieżący nr 48/2013). W dniu 10 września 2013 r. strony zawarły Porozumienie Tymczasowe obowiązujące do dnia 28 lutego 2014 r., na podstawie którego postanowiły m.in. kontynuować rozmowy zmierzające do określenia zasad i warunków dalszej realizacji Inwestycji przez Konsorcjum. Strony jednak nie doszły do porozumienia i w dniu 12 marca 2014 r. zakończono bezowocnie prowadzone negocjacje (raport bieżący nr 20/2014). Zamawiający finalnie uzyskał decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę wydaną przez Wojewodę Śląskiego w zakresie konstrukcji zadaszenia Stadionu Śląskiego dopiero w dniu 26 lutego 2014 r. Jak wynika z uzasadnienia powyższej decyzji, w projekcie zamiennym wzmocniono konstrukcję zadaszenia poprzez
dodanie do dotychczasowej konstrukcji pierścienia rozciąganego dwóch nowych kabli (łącznie 8 kabli), zaprojektowano nowe łączniki kabli radialnych i obwodowych w pierścieniu rozciąganym ze stali walcowanej (podtrzymujące łącznie 8 kabli), zaprojektowano wzmocnienia uszu kabli nośnych 130 mm z pierścieniem ściskanym. Mając na względzie powyższe roszczenia Emitenta wynikające z nieprzedstawienia przez Zamawiającego zgodnie z Umową prawidłowej, kompletnej oraz wolnej od wad dokumentacji projektowej, MZ wystąpił do Sądu z powyższym pozwem. Ponadto Emitent wystąpił przeciwko Zamawiającemu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie części roszczeń w kwocie 7.541.196,58 zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZAB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wolności 191
(ulica) (numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47
(telefon) (fax)
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
(e-mail) (www)
648-000-18-23 271590750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Bogusław Bobrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gi7sp

Podziel się opinią

Share
d1gi7sp
d1gi7sp