Trwa ładowanie...
d3uqovv

MS: min. Kwiatkowski na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi (komunikat)

...

Share
d3uqovv

09.02. Warszawa - Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

- Nawet najlepsze rozwiązania będą absolutnie bezskuteczne, jeśli informacja nie trafi do tych, do których powinna trafić, czyli do poszkodowanych - powiedział dzisiaj minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zajmujących się m.in. zapobieganiem patologiom społecznym i pomocom ofiarom przemocy. Spotkanie odbyło się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dzisiejsza debata została zorganizowana w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji informacyjnej związanej z uruchomieniem (4 stycznia 2011 r.) telefonu interwencyjno-informacyjnego.

d3uqovv

801 12 00 02 - oto numer uruchomionego na początku stycznia telefonu interwencyjno-informacyjnego, prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego i znanego już numeru Niebieskiej Linii.

Uruchomienie tej specjalnej linii było możliwe dzięki podpisanemu 29 listopada 2010 r. przez ministra sprawiedliwości, komendanta głównego policji oraz dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych porozumieniu oraz opracowaniu przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady Kuratorów procedur współpracy pomiędzy policją i służbą kuratorską w sprawach dotyczących sprawców przemocy.

- Działania resortu, którym kieruję, zmierzają do stworzenia najlepszych warunków dotarcia z informacją o nowo powstałym telefonie do jak najszerszego grona odbiorców, co pozwoliłoby na skuteczne jego wykorzystanie - mówił w trakcie dyskusji minister Krzysztof Kwiatkowski.

W ramach zakrojonej na szeroką skalę akcji informacyjnej przygotowane zostały plakaty i ulotki o telefonie, które obecnie rozpowszechniane są, za pośrednictwem prezesów właściwych sądów apelacyjnych, w sądach okręgowych i rejonowych na terenie całego kraju. Ponadto, w stosowne materiały zostaną także wyposażone działające przy sądach zespoły kuratorskiej służby sądowej oraz prokuratury okręgowe i rejonowe.

d3uqovv

Celem dzisiejszego spotkania było ponadto zapoznanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z zasadami funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego, w tym jego nowych funkcjonalności w zakresie wszechstronnej i skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, oraz przybliżenie wspólnych działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komendę Główną Policji, w tym także w zakresie procedur współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy policji.

- Z całą stanowczością pragnę podkreślić, że dostrzegam ogromną rolę państwa działań w kształtowaniu życia społecznego i doceniam wkład w działania o charakterze prewencyjnym. Wyrażam nadzieję, że w ramach prowadzonej działalności uruchomienie telefonu oraz wiedza o nim pomogą w codziennej pracy - powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski.

Według ministra, prawidłowe i skuteczne realizowanie zadań nie będzie możliwe bez udziału organizacji społecznych i właściwej reakcji samych obywateli. By im umożliwić właściwą reakcję na wszelkie akty przemocy konieczne jest dotarcie do pokrzywdzonych z informacją o instytucjach i narzędziach pomocowych.

- Jestem przekonany, że znaczącą rolę w tym procesie mogą odegrać organizacje pozarządowe. Bez ich zaangażowania w ten projekt powodzenie jego realizacji będzie znacznie utrudnione. Przecież to właśnie w nich ofiary przemocy najczęściej szukają pierwszej pomocy - dodał. - Mam nadzieję, że dzięki zdobytej w trakcie dzisiejszego spotkania wiedzy zechcą państwo kontynuować działania rozpowszechniające informacje o udostępnionym numerze telefonu interwencyjnego oraz podejmą czynności zmierzające do jego popularyzacji w środowiskach lokalnych - zakończył Krzysztof Kwiatkowski.

d3uqovv

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowej Rady Kuratorów oraz Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Uruchomienie telefonu interwencyjno-informacyjnego jest realizacją zapowiedzi ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w zakresie utworzenia specjalnej interwencyjnej linii telefonicznej dla osób pokrzywdzonych przemocą domową ze strony uprzednio skazanych sprawców tego typu przestępstw.

W ramach zawartego 29 listopada 2010 r. porozumienia Ministerstwo Sprawiedliwości przeszkoliło pracowników Agencji oraz konsultantów "Niebieskiej Linii" w zakresie przepisów prawa karnego materialnego, proceduralnego wykonawczego, związanych z zakresem udzielanych interwencji oraz porad prawnych dotyczących skutków podjętych interwencji, a także doprowadziło do modernizacji bazy danych rozmów telefonicznych i interwencji będącej w dyspozycji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Minister sprawiedliwości, komendant główny oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów 29 listopada 2010 r. podpisali także dokument pod nazwą "Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej".

d3uqovv

- Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy policji i kuratorskiej służby sądowej udało się wypracować dokument, który nie znajduje precedensu w najnowszej historii działania zarówno policji, jak i służby kuratorskiej - mówi minister Krzysztof Kwiatkowski. - Określono wspólne procedury współpracy wobec sprawców przemocy lub groźby jej użycia uprzednio skazanych przez sąd. W całym kraju obie służby będą mogły wypracować elastyczne, sprawne i skuteczne sposoby współdziałania, a zasadnicze jej podstawy i zasady zostały określone w podpisanym dzisiaj dokumencie - dodaje.

Procedury te, jednolite dla obu służb, mają na celu umożliwienie skutecznej, sprawnej i szybkiej współpracy pomiędzy funkcjonariuszami policji, w szczególności dzielnicowymi i kuratorami sądowymi, sprawującymi dozór nad sprawcami przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawcami przemocy w rodzinie. Podstawowym zaś celem procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa osób uprzednio pokrzywdzonych przestępstwem przemocy, w tym przemocy domowej i ochronę tej grupy osób.

Procedury przewidują zasady współpracy i wymiany informacji dotyczącej ww. grupy sprawców oraz wspólne oddziaływania w tym zakresie. Dzielnicowi uzyskają pełną wiedzę na temat osób skazanych za przemoc, w tym wobec najbliższych, zamieszkujących w ich rejonie działania, a kuratorzy uzyskają informację na temat zachowywania się dozorowanych podopiecznych, w tym w szczególności zdarzeń z udziałem policji.

Dotychczas w różnych częściach kraju wymiana informacji pomiędzy służbami wyglądała zróżnicowanie, a korzystali na tym sprawcy czynów przemocowych, wykorzystując niewiedzę poszczególnych służb o swoich działaniach. W wyniku podpisania procedur sytuacja ta zmieni się radykalnie, a obie służby uzyskają nowe możliwości wymiany informacji, wspólnego działania i oddziaływania na sprawcę.

d3uqovv

Procedury umożliwią także realizację noweli do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza nowe uprawnienie kuratorów z art. 12d ustawy, dotyczące wszczęcia specjalnej procedury związanej ze stanowczą reakcją organów państwa na ponowne dopuszczenie się przemocy w rodzinie przez uprzednio skazanych sprawców.

Telefon interwencyjno-informacyjny prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego i znanego już numeru Niebieskiej Linii 801 12 00 02.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d3uqovv

Podziel się opinią

Share
d3uqovv
d3uqovv