Trwa ładowanie...
d2ee9x2

MS ws. spotkania K. Kwiatkowskiego z samorządowcami (komunikat)

...

Share
d2ee9x2

27.10. Warszawa - MS informuje:

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski kolejny raz spotkał się dzisiaj z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Tematem rozmów była problematyka dotycząca wykonywania kary ograniczenia wolności i rola samorządów lokalnych w procesie readaptacji osób popełniających przestępstwa i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz analiza zmian związanych z nowelizacją uregulowań dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności.

W spotkaniu, które odbyło się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości wzięli udział m.in. przedstawiciele: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Miasteczek Polskich oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, w tym - jej przewodniczący Andrzej Martuszewicz.

d2ee9x2

- Obowiązująca od 8 czerwca 2010 r. nowelizacja Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego uwzględnia postulaty praktyków, upraszcza i uelastycznia proces wykonania kary ograniczenia wolności oraz likwiduje zasadnicze w tym zakresie przeszkody i utrudnienia - powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski

Ubezpieczenie skazanych i inne obowiązki finansowe spoczywające na podmiotach przyjmujących skazanych celem wykonywania pracy były jedną z podstawowych przyczyn braku wystarczającej liczby miejsc pracy w niektórych okręgach.

Obecnie - koszty związane z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne i prace społecznie użyteczną ponosi Skarb Państwa - powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Przygotowane w resorcie sprawiedliwości rozporządzenie wykonawcze będące konsekwencją wprowadzonych od 8 czerwca 2010r. zmian kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego reguluje tryb postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umów ubezpieczenia.

d2ee9x2

Zgodnie z nową regulacją podmioty zostały zobowiązane do zapoznania skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie odpowiednim dla wykonywanej pracy oraz zapewnienia skazanemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pozostawiono obowiązek zapewnienia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwie roboczego, przewidzianych na danym stanowisku pracy. Z punktu widzenia zarówno sądów, jak i organów samorządu terytorialnego najbardziej istotne zmiany dotyczą radykalnego poszerzenia kręgu podmiotów, w których praca skazanego może być wykonywana jaki i ograniczenia ich obowiązków finansowych i organizacyjnych.

Podczas spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski poinformował o analizie dotychczasowych działań związanych z nowelizacją uregulowań dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności wynikających z realizacji wdrożonych przepisów. W większości okręgów nie występują znaczące problemy związane z wprowadzonymi w życie z dniem 8 czerwca 2010 r. przepisami w zakresie współpracy z organami samorządu terytorialnego i wyznaczonymi w trybie powołanych przepisów podmiotami - zaznaczył Minister Krzysztof Kwiatkowski a zgłaszane trudności mają charakter lokalny i w swej istocie marginalny - dodał.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych w trakcie spotkania zwracali uwagę na swoje praktyczne doświadczenia związane z korzystaniem z prac społecznie użytecznych, jak również większość z nich z duzym zainteresowaniem przyjęła informację o funkcjonowaniu terenowych rad do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

- Ze względu na fakt, iż rady te funkcjonują na razie w sześciu województwach, wystąpiłem do wojewodów, gdzie takie rady nie funkcjonują, o rozważenie możliwości ich powołania - powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.

d2ee9x2

Rady spełniają cenną rolę. Uświadamiają przedstawicielom lokalnych społeczności, zwłaszcza samorządom terytorialnym, konieczność uczestniczenia w procesie readaptacji i reintegracji skazanych, dla zachowania bezpieczeństwa publicznego oraz minimalizowania licznych problemów społecznych wiążących się ze skazaniem. Pozwalają przekonać, że współpraca różnych środowisk leży w interesie lokalnych społeczności, a sposób postępowania z osobami skazanymi nie jest problemem wyłącznie organów wymiaru sprawiedliwości. Wymiana doświadczeń, współpraca i koordynacja działań ze strony lokalnych instytucji i organów władzy publicznej jest niezbędna do wypracowania systemowych rozwiązań w tym zakresie.

Minister Krzysztof Kwiatkowski przedstawił także uczestnikom dyskusji sporządzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opracowanie dotyczące uregulowań prawnych dotyczących prac społecznie użytecznych w niektórych krajach europejskich.

- Wyrażam nadzieję, że będzie ono stanowić przyczynek do szerszego spojrzenia na karę ograniczenia wolności nie tylko jako karę alternatywną dla innych kar, ale też jako środek realizacji lokalnej polityki karnej - powiedział Minister. - A praktyczna realizacja współpracy samorządu terytorialnego z wymiarem sprawiedliwości ma ogromne znaczenie dla tworzenia systemu prewencji opartego na resocjalizacji i reintegracji wobec skazanych pozostających na wolności - zakończył.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ wni/

d2ee9x2

Podziel się opinią

Share
d2ee9x2
d2ee9x2