Trwa ładowanie...
d2xlelo
d2xlelo

MSWiA: Ochrona przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły (komunikat)

...
Share
d2xlelo

30.12. Warszawa - MSWiA informuje:

Do 7 stycznia 2011 roku można zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły". Konsultacje społeczne prowadzi Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Program zwiększy bezpieczeństwo powodziowe w dorzeczu górnej Wisły.

"Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" obejmuje tereny znajdujące się na obszarze pięciu województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz części województwa lubelskiego. Dzięki dofinansowaniu inwestycji zabezpieczających dorzecze górnej Wisły, w ciągu najbliższych 20 lat będzie można wyeliminować zagrożenie powodzią. Inwestycje mają być zrealizowane do 2030 roku. W ramach programu planowana jest m. in. regulacja koryt rzek, budowa zbiorników retencyjnych oraz ochrona mieszkańców dużych aglomeracji miejskich przed powodzią.

d2xlelo

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu w zakresie zadań na rzecz ochrony przed powodzią na terenie Małopolski, Podkarpacia, Śląska, Świętokrzyskiego i części Lubelszczyzny można składać do 7 stycznia 2011 roku. Po zakończeniu konsultacji społecznych i rozpatrzeniu wszystkich uwag przez szefa MSWiA, program zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Następnie dokument trafi pod obrady Rady Ministrów.

Z upoważnienia ministra spraw wewnętrznych i administracji uwagi i wnioski przyjmuje wojewoda małopolski. Dokumenty można składać pisemnie na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Rolnictwa, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub faxem pod nr 012/ 39 21 481, a także ustnie lub mailowo na adres wr@malopolska.uw.gov.pl

"Programem ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" objęte jest prawie całe województwo małopolskie (96,9 proc.) i podkarpackie (98,2 proc.), 64,4 proc. powierzchni woj. świętokrzyskiego, 36,5 proc. woj. śląskiego i 11,2 proc. woj. lubelskiego W programie znalazła się także ochrona przed powodzią dużych aglomeracji miejskich (powyżej 100 tys. mieszkańców). W tej grupie są takie miasta, jak: Kraków, Katowice, Kielce, Bielsko-Biała, Rzeszów, Tychy, Tarnów i zespół miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice i Sosnowiec.

Program podzielono na trzy okresy: zadania realizowane do 2013 roku, w latach 2014-2020 oraz do roku 2030. Koszt inwestycji szacowany jest łącznie na ponad 13 mld zł, w tym w pierwszym okresie ponad 2 mld 482 mln zł, w drugim okresie ponad 6 mld 391 mln zł i w końcowym etapie ponad 4 mld 278 mln zł. W ramach programu wyodrębniono 3 rodzaje zadań: zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły (np. na odcinku Małej Wisły do ujścia Przemszy, od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki), zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców oraz obniżenie zagrożenia powodziowego w zlewniach (np. ochrona przed powodzią w zlewniach dopływów Wisły od Małej Wisły do Skawy, w zlewni Soły, Skawy, Uszwicy).

d2xlelo

W ramach powyższych działań, na zabezpieczenie Krakowa przeznaczono ponad 1,5 mld zł, Rzeszowa 135 mln zł, Bielsko-Białej 44 mln zł, Kielc 37 mln zł, Katowic 26 mln zł oraz 62 mln zł łącznie dla Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca.

Na 39 inwestycji zawartych w programie 15 dotyczy Małopolski, 10 Podkarpacia, 11 Śląska, 5 Świętokrzyskiego i 3 Lubelszczyzny.

Inwestycje będą prowadzone na Wiśle oraz jej dopływach m.in.: Dunajcu, Nidzie, Nidzicy, Przemszy, Rabie, Sanie, Skawie, Sole, Wisłoce (szerzej w Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły).

Program ma na celu stałe podnoszenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców dorzecza górnej Wisły. Wskaźnik gęstości zaludnienia na tym obszarze jest wysoki i o 40 proc. przekracza średnią krajową. Liczba mieszkańców w tych województwach wynosi: woj. śląskie 4,6 mln, małopolskie 3,3 mln, lubelskie 2,2 mln, podkarpackie 2,1 mln, świętokrzyskie 1,3 mln. Całkowita powierzchnia zlewni górnej Wisły (wraz z obszarem leżącym poza Polską) wynosi 50,7 tys. km2. Obejmuje Karpaty, Kotliny Podkarpackie i Wyżynę Małopolską.

d2xlelo

Działania na rzecz ochrony przed powodzią polegają m.in. na powiększaniu przepustowości koryta rzeki, budowie kolejnych kanałów, modernizacji i rozbudowie systemu obwałowań, zabudowie i umocnieniu rzek oraz potoków.

Projekt "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" oraz "Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zakładce Programy.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ wni/

d2xlelo

Podziel się opinią

Share
d2xlelo
d2xlelo