Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

NAVIMOR-INVEST - Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. (28/2014) - EBI

NAVIMOR-INVEST - Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. (28/2014)
Share
d4662i3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( ?Emitent?), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony Uchwałą obiegową Rady Nadzorczej nr 1 /2014 z dnia 09 lipca 2014 roku. Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą nr 6, nr 7, nr 8 oraz nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 07 lipca 2014 roku, polegające na zmianie § 5 , § 17 ust. 3 oraz dodanie w § 17 ustępu 4 a także § 24 ust.2 pkt 8) : 1. zmiana § 5 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: ?Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): 1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wykluczeniem pozyskiwana produktów leśnych PKD 02.10.Z 2. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z 3. Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z 4. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.2 5. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i
kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.1 6. Produkcja wyrobów z gumy PKD 22.1 7. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2 8. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 23.99.Z 9. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń PKD 25 10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z 11. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1 12. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2 13. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z 14. Naprawa i konserwacja statków i łodzi PKD 33.15.Z 15. Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z 16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 35.1 17. Działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców PKD 38 18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39 19. Roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków PKD 41 20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42 21. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43 22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z 23. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46 24. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47 25. Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 49 26. Transport wodny PKD 50 27. Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2 28. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64 29. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z 30. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1 31. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2 32. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3 33. Pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z 34. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95.2.? poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 5 Statutu Spółki o treści: ?Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): 1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wykluczeniem pozyskiwana produktów leśnych PKD 02.10.Z 2. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z 3. Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z 4. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.2 5. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.1 6. Produkcja wyrobów z gumy PKD 22.1 7. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2 8. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 23.99.Z 9. Produkcja metalowych wyrobów
gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń PKD 25 10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z 11. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1 12. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2 13. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z 14. Naprawa i konserwacja statków i łodzi PKD 33.15.Z 15. Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z 16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 35.1 17. Działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców PKD 38 18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39 19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41 20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42 21. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43 22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z 23. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami
samochodowymi PKD 46 24. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47 25. Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 49 26. Transport wodny PKD 50 27. Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2 28. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64 29. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68 30. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z 31. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1 32. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2 33. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3 34. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z 35. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95.2.? 2. zmiana § 17 ust. 3 Statutu Spółki o następującym
brzmieniu: ?3. Zarządowi przysługuje uprawnienie do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienia i obciążenia nieruchomości, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.? poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 17 ust.3 Statutu Spółki o treści: ?3. Zarządowi przysługuje uprawnienie do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w ramach: a) jednej transakcji, której wartość nie przekracza kwoty 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion 00/100). b) dwóch lub więcej transakcji, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów 00/100) w danym roku obrotowym. Powyżej kwot wskazanych w zdaniach poprzednich, Zarządowi przysługuje uprawnienie do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej?. 3. dodanie § 17 ust. 4 Statutu Spółki o
następującym brzmieniu ?4. Zarządowi przysługuje uprawnienie do wydzierżawienia i obciążenia nieruchomości, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.? 4. zmiana §24 ust.2 pkt 8) Statutu Spółki o następującym brzmieniu : ?8) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia,? poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 24 ust.2 pkt 8) Statutu Spółki o treści: ?8) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w ramach jednej transakcji, której wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion 00/100), ponadto w ramach dwóch lub więcej transakcji, których łączna wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów 00/100) w danym roku obrotowym, a także wyrażenie zgody na wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości. W tym zakresie
nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia?. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | STATUTSPOLKI-tekstjednolity_09.07.2014-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d4662i3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
Tomasz Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3