Trwa ładowanie...
d2ekvl3
d2ekvl3

NBP: Przyjęcie euro oznaczać będzie dodatkową presję inflacyjną w Polsce

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Jedną z konsekwencji przyjęcia przez Polskę euro będzie powstanie dodatkowej presji inflacyjnej, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP) pt. "Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro". Według banku centralnego, wejście Polski do strefy euro to szansa na przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie zamożności polskiego społeczeństwa, ale będzie ona zależna od skali reform.
Share
d2ekvl3

"Po przystąpieniu do strefy euro presja na aprecjację kursu realnego, wynikającą z konwergencji realnej, będzie objawiała się wyższą inflacją. Realna aprecjacja może odbywać się poprzez aprecjację nominalnego kursu walutowego bądź wyższą inflację. W kraju należącym do unii walutowej realna aprecjacja kursu wymiany w stosunku do partnerów z tego samego obszaru walutowego może przebiegać jedynie poprzez dostosowania cen. Z powyższych względów, można się spodziewać, że konwergencja poziomu PKB per capita, ze względu na występowanie Penn effect, będzie powodować dodatkową presję inflacyjną w Polsce" - czytamy w raporcie.

W scenariuszu bazowym (2-procentowe tempo konwergencji) można oczekiwać, że tempo aprecjacji kursu realnego, a tym samym dodatkowa presja inflacyjna, będzie wynosić 1,6% rocznie. W scenariuszach alternatywnych wartość ta wyniesie 0,8% i 2,4%, odpowiednio dla wolnego i szybkiego tempa konwergencji. NBP zaznacza przy tym, że wraz z postępowaniem procesu konwergencji oraz zanikaniem różnicy w poziomie cen, dodatkowa presja inflacyjna związana z Penn effect będzie powoli zanikała.

NBP zwraca też uwagę, że naturalna stopa procentowa - definiowana jako stopa realna gwarantująca stabilną inflację i tempo wzrostu gospodarczego na poziomie potencjału - w Polsce jest prawdopodobnie wyższa niż w strefie euro.

d2ekvl3

"Przykładowo, szacunki przedstawione w raporcie NBP (2009) wskazują, że stopa naturalna w Polsce wynosi około 4%, zaś w strefie euro około 2%. Również dane historyczne pokazują, że od przystąpienia do UE realne stopy procentowe w Polsce były przeciętnie o 1,8 pkt proc. wyższe niż w strefie euro. Dodatkowo, analiza stabilności makroekonomicznej polskiej gospodarki nie wskazuje na to, aby poziom ten był niedopasowany do jej potrzeb" - czytamy w rsporcie.

"Powyższe rozważania sugerują, że stopy procentowe ustalane przez EBC z dużym prawdopodobieństwem będą zbyt niskie w stosunku do potrzeb polskiej gospodarki" - konkluduje bank centralny.

NBP wskazuje, że jego analizy dowodzą, iż przyjęcie euro powinno być poprzedzone dostosowaniem struktury polskiej gospodarki, tak aby stała się ona gotowa do wykorzystania szans związanych z członkostwem w strefie euro i jednocześnie była w jak najmniejszym stopniu narażona na zagrożenia związane z przyjęciem wspólnej waluty.

"Przyjęcie euro jest 'tylko' i 'aż' szansą na przyspieszenie tempa wzrostu PKB i podwyższenie zamożności społeczeństwa. Szansę tę trzeba jednak umieć wykorzystać" - stwierdzono w raporcie.

d2ekvl3

"Scenariusz przyspieszonego wzrostu po przyjęciu wspólnej waluty należy traktować w kategoriach szansy, którą powinniśmy umieć wykorzystać. W naszym raporcie wskazujemy, że wykorzystanie możliwości, jakie daje euro, zależy od tego, jak zostanie wzmocniony potencjał polskiej gospodarki, ale także od stopnia integracji strefy euro. Dlatego też decyzja o przystąpieniu do strefy euro powinna być poprzedzona reformami strukturalnymi, które wzmocniłyby fundamenty naszej gospodarki, oraz brać pod uwagę dynamikę zmian instytucjonalnych wewnątrz strefy euro" - tłumaczy członek zarządu NBP Małgorzata Zaleska, cytowana w komunikacie poświęconym raportowi.

Według analiz banku centralnego, przeprowadzonych w dużej mierze na bazie obserwacji doświadczeń krajów strefy euro z ostatnich piętnastu lat, przyjęcie wspólnej waluty może wiązać się z ryzykiem wzrostu niestabilności makroekonomicznej oraz narastania nierównowag makroekonomicznych, przede wszystkim w przypadku krajów o słabych fundamentach. Z tego względu wskazane jest, aby decyzję o przystąpieniu do strefy euro poprzedzały reformy dostosowujące strukturę polskiej gospodarki do uwarunkowań funkcjonowania wewnątrz strefy euro.

Wchodząc w 2004 r. do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, jednak bez określania terminów.

Podczas październikowego expose premier Ewa Kopacz powiedziała, że kryteria, które w najlepszy sposób określają moment przyjęcia europejskiej waluty przez Polskę to wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka.

(ISBnews)

d2ekvl3

Podziel się opinią

Share
d2ekvl3
d2ekvl3