Trwa ładowanie...
d19hb89

NEMEX S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lutego 2013 roku (2/2013)

NEMEX S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lutego 2013 roku (2/2013)

Share
d19hb89

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEMEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lutego 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (05-077), ul. Cienista 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej "Spółką", na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 pkt 3 Statutu Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 lutego 2013 roku na godzinę 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Genczelewska, Jakubiak i Partnerzy Notariusze sp.p. przy ulicy Długiej 4. Porządek obrad 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku
obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu. 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii F oraz praw do akcji serii F. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej przez Spółkę działalności. 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej. 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów o istotnej wartości. 12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki. 13) Wolne głosy i wnioski. 14) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zamierzone zmiany statutu Spółki Zarząd Nemex S.A. wskazuje, że na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu pod głosowanie poddane zostaną uchwały w zakresie zmiany zapisów statutu Spółki. Poniżej przedstawiono proponowane zmiany: ? Z powodu podwyższenia wysokości kapitału zakładowego zmianie ulegnie treść paragrafu siódmego. Proponowana nowa treść: "§7 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.763.000 zł (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 77.630.000 (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; b) 1.015.000 (jeden milion piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; c) 3.315.000 (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja; e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; f) 59.000.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; 3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Cały kapitał zakładowy Spółki w związku z powstaniem Spółki w wyniku przekształcenia został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. 5. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji." ? Jednocześnie planowane jest dokonanie zmian w podstawowym zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności. Poniżej proponowany nowy zakres działalności: 8, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOSNIKÓW INFORMACJI 27, 40, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 46, 52, Z, SPRZEDAZ HURTOWA SPRZETU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZESCI DO NIEGO 27, 31, Z, PRODUKCJA KABLI SWIATŁOWODOWYCH 62,
01, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z OPROGRAMOWANIEM 23, 14, Z, PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH 26, 12, Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 42, 22, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 27, 11, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRADNIC I TRANSFORMATORÓW 27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 27, 20, Z, PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZADZEN PERYFERYJNYCH 95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZETU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 27, 33, Z, PRODUKCJA SPRZETU INSTALACYJNEGO 42, 21, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 24, 42, , PRODUKCJA ALUMINIUM 24, 42, A, PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO 24, 42, B, PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 24, 43, Z, PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY 24, 44, Z, PRODUKCJA MIEDZI 24, 45, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI
NIEZELAZNYCH 35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 35, 14, Z, HANDEL ENERGIA ELEKTRYCZNA 35, 21, Z, WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH 24, 51, Z, ODLEWNICTWO ZELIWA 24, 52, Z, ODLEWNICTWO STALIWA 24, 53, Z, ODLEWNICTWO METALI LEKKICH 24, 54, B, ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEZELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 46, 12, Z, DZIAŁALNOSC AGENTÓW ZAJMUJACYCH SIE SPRZEDAZA PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZETU I WYPOSAZENIA 23, 19, Z, PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁACZAJAC SZKŁO TECHNICZNE 23, 20, Z, PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH 23, 13, Z, PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO 71, 12, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE INZYNIERII I ZWIAZANE Z NIA DORADZTWO TECHNICZNE 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA
ELEKTRONICZNEGO SPRZETU POWSZECHNEGO UZYTKU. 71, 20, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 19, 20, Z, WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 24, 10, Z, PRODUKCJA SURÓWKI, ZELAZOSTOPÓW, ZELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH 77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA MASZYN I URZADZEN BIUROWYCH, WŁACZAJAC KOMPUTERY 23, 43, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH 24, 20, Z, PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIETYCH I ŁACZNIKÓW, ZE STALI 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁACZENIEM UBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 66, 11, Z, ZARZADZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA WŁASNY RACHUNEK 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI 68, 32, Z, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 64, 91, Z, LEASING FINANSOWY 71, 11, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 46, 71, Z, SPRZEDAZ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 46, 72, Z, SPRZEDAZ HURTOWA METALI I
RUD METALI 46, 75, Z, SPRZEDAZ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 09, 90, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA WSPOMAGAJACA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 46, 47, Z, SPRZEDAZ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZETU OSWIETLENIOWEGO 66, 12, Z, DZIAŁALNOSC MAKLERSKA ZWIAZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 66, 21, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z OCENA RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 66, 30, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ZARZADZANIEM FUNDUSZAMI 77, 40, Z, DZIERZAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁACZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO 47, 42, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA SPRZETU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 47, 59, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA MEBLI, SPRZETU OSWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UZYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 46, 18, Z, DZIAŁALNOSC AGENTÓW SPECJALIZUJACYCH SIE W SPRZEDAZY POZOSTAŁYCH OKRESLONYCH TOWARÓW 26, 11, Z, PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 27, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI 24, 31, Z, PRODUKCJA PRETÓW CIAGNIONYCH NA ZIMNO 24, 32, Z, PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO 24, 33, Z, PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 24, 34, Z, PRODUKCJA DRUTU 24, 41, Z, PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH 35, 22, Z, DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 19, 10, Z, WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU 77, 3, , WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZADZEN ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 62, 03, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ZARZADZANIEM URZADZENIAMI INFORMATYCZNYMI 63, 1, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZADZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOSC; DZIAŁALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIAZEK 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WYDAWNICZA 63, 12, Z, DZIAŁALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I ZARZADZANIA 73, 11, Z, DZIAŁALNOSC AGENCJI REKLAMOWYCH 73, 12, A, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 73, 12, B, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 73, 12, C, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 73, 12, D, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 78, 10, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 74, 30, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z TŁUMACZENIAMI 82, 11, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA BIURA 82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA PROWADZENIE BIURA 82, 30, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 28, 11, Z, PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁACZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH,
SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 82, 91, Z, DZIAŁALNOSC SWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZETU POWSZECHNEGO UZYTKU 08, 12, Z, WYDOBYWANIE ZWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 09, 10, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA WSPOMAGAJACA EKSPLOATACJE ZŁÓZ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 20, 11, Z, PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH 20, 12, Z, PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW 20, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 20, 14, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 20, 30, Z, PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJACYCH 22, 1, , PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY 22, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 23, 32, Z, PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY 23, 41, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH 23, 44, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH
WYROBÓW CERAMICZNYCH 23, 61, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 46, 4, , SPRZEDAZ HURTOWA ARTYKUŁÓW UZYTKU DOMOWEGO ? Ponadto planowana jest zmiana sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej. Z tego powodu proponowana nowa treść paragrafu piętnastego brzmi następująco: "§15. RADA NADZORCZA 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy wspólnej kadencji.? Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 4 lutego 2013 roku. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@nemex.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 lutego 2013 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres biuro@nemex.pl projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki w zakładce ? Relacje Inwestorskie. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma poza tym prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ? do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być zgłaszane na piśmie ? osobno dla każdego projektu uchwały ? wraz z podaniem imienia i nazwiska albo firmy akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w zakładce - Relacje Inwestorskie. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres
biuro@nemex.pl, dokonując wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej, zarówno mocodawcy jak i osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawo to będzie wykonywane. Skutki nieprawidłowego udzielenia pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ponosi osoba uprawniona z tytułu wykonywania w jej imieniu prawa głosu. Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej upoważnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu w formie elektronicznej lub
telefonicznej zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie ustanowiony członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tylko do udziału na jednym Walnym Zgromadzeniu. W stosunku do w/w osób niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa tzw. substytucji. Pełnomocnik ustanowiony z pośród w/w osób ma obowiązek ujawnienia
akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Możliwość i sposób uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych Nie przewiduje się możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych. ? Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (Dzień Rejestracji), który przypada na dzień 9 lutego 2013 roku. Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Prawo uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka pragnie zauważyć, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: - były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji tj. w dniu 9 lutego 2013 roku - zwróciły się po ogłoszeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu
Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Cienista 34 w Warszawie, na pięć dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 18 lutego 2013 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Dostęp do dokumentacji Dokumentacja, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od
dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.nemex.pl w zakładce ? Relacje Inwestorskie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19hb89

| | | NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NEMEX S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-077 | | Warszawa - Wesoła | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cienista | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 490 22 22 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@nemex.pl | | www.nemex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 952-20-11-467 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Grzegorz Pilich Prezes Zarządu Grzegorz Pilich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19hb89

Podziel się opinią

Share
d19hb89
d19hb89