Trwa ładowanie...
d1hg03m
d1hg03m
espi

NETMEDIA S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Netmedia S.A. (24/2014)

NETMEDIA S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Netmedia S.A. (24/2014)
Share
d1hg03m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NETMEDIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Netmedia S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netmedia S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje, iż w dniu 23 października 2014 r. otrzymał od MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (?Towarzystwo?) zawiadomienie dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o następującej treści: W związku z art. 69 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt. 3b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439) MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej Amplico TFI S.A.) zawiadamia, iż za pośrednictwem zarządzanych Funduszy Inwestycyjnych oraz w ramach usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, posiada w imieniu Funduszy Inwestycyjnych oraz zleceniodawców poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Netmedia S.A., w związku z transakcją sprzedaży akcji Spółki w dniu 21
października 2014 r. W wyniku zapisów na rachunkach papierów wartościowych zarządzane przez MetLife TFI S.A. Fundusze Inwestycyjne oraz zleceniodawcy Towarzystwa posiadają łącznie 145.670 akcji, co stanowi 1,2% kapitału zakładowego Spółki i 1,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed dniem 21 października 2014 r. Fundusze oraz zleceniodawcy Towarzystwa posiadali 1.085.080 akcji Spółki, co stanowiło 8,93% kapitału zakładowego Spółki i 8,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NETMEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-625 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Woronicza 15
(ulica) (numer)
022 5673100 022 5673101
(telefon) (fax)
sekretariat@netmedia.com.pl www.netmedia.com.pl
(e-mail) (www)
5262361606 016033317
(NIP) (REGON)
d1hg03m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu
2014-10-23 Janusz Zapęcki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg03m

Podziel się opinią

Share
d1hg03m
d1hg03m