Trwa ładowanie...
dx6dh0t
27-11-2015 11:39

Newag ma umowę ze Ski­nest Ukra­ina ws. modernizacji loko­mo­tyw spa­li­no­wych

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Newag i Ski­nest Ukra­ina pod­pi­sały umowę ramową doty­czącą współ­pracy przy moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych, podała spółka. Na Ukra­inę już w przy­szłym roku może tra­fić kil­ka­na­ście zmo­der­ni­zo­wa­nych spalinowozów. Potrzeby sięgają 150-200 lokomotyw.

dx6dh0t

"Newag w ramach swo­jej aktyw­no­ści na ryn­kach zagra­nicz­nych, wspól­nie z Ski­nest Ukra­ina i zakła­dem naprawy taboru kole­jo­wego Dau­ga­vpils (Łotwa) kon­ty­nu­uje dzia­ła­nia mające na celu doko­na­nie moder­ni­za­cji ukra­iń­skich loko­mo­tyw spa­li­no­wych typu M62. Spółka Newag S.A. specjalnie pod ten pro­jekt i potrzeby zama­wia­ją­cego, przy­go­to­wała zupeł­nie nową loko­mo­tywę. Pojazdy zapro­jek­to­wane przez Biuro Kon­struk­cyjne spółki wypo­sa­żone będą w nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­niczne oparte o doświad­cze­nie zdo­byte przy dotych­czas zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tach. Roz­wią­za­nia te przy­czy­nią się do zwięk­sze­nia nie­za­wod­no­ści loko­mo­tyw oraz zmniej­sze­nia zuży­cia paliwa oraz emi­sji spa­lin" - czytamy w komunikacie.
"Prace konstrukcyjno-technologiczne są już prak­tycz­nie ukoń­czone. Na Ukra­inę już w przy­szłym roku może tra­fić kil­ka­na­ście zmo­der­ni­zo­wa­nych spalinowozów" - dodał prezes Zbigniew Konieczek.

Pro­jekt ma być finan­so­wany przy pomocy pol­skich fun­du­szy wspie­ra­ją­cych eks­port i z udzia­łem ban­ków komercyjnych.

Nie­zmo­der­ni­zo­wane, psu­jące się spa­li­no­wozy są dla Ukra­iń­ców dużym pro­ble­mem. Pra­wie 80% towa­rów na Ukra­inie prze­wozi się koleją, zuży­cie taboru wynosi aż 80%. Jak oce­niają eks­perci potrzeby rynku ukra­iń­skiego sza­co­wane są obec­nie na 150-200 lokomotyw, podano również.

W nowych pojazdach zasto­so­wane zosta­nie cał­ko­wi­cie nowe, modu­łowe nad­wo­zie. Zwięk­szona zosta­nie moc loko­mo­tywy poprzez zasto­so­wa­nie nowo­cze­snego zespołu prą­do­twór­czego (sil­nik - prąd­nica), a nowo­cze­sny układ ste­ro­wa­nia oraz dia­gno­styki zapewni opty­malne warunki pracy poszcze­gól­nych zespo­łów tych pojaz­dów. Roz­wią­za­nia funk­cjo­nalne w kabi­nach - ergo­no­miczne pul­pity, wypo­sa­że­nie socjalne itp. zapew­nią wysoki kom­fort pracy dla maszy­ni­stów. Loko­mo­tywę podob­nie jak inne pojazdy Newagu cecho­wać będzie wysoki poziom wzornictwa, podkreślono.

dx6dh0t

Newag posia­da wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Od dwóch lat utrzy­mu­je pozy­cję lidera w tym seg­men­cie. Spółka dys­po­nuje także tech­no­lo­gią moder­ni­za­cji loko­mo­tyw sze­ro­ko­to­ro­wych wyko­ny­waną dotąd dla PKP LHS i Kolprem, przypomniano.

Firma Ski­nest Ukra­ina, która będzie współ­pra­co­wać z Newa­giem, jest czę­ścią mię­dzy­na­ro­do­wego kon­cernu Ski­nest Rail ofe­ru­ją­cego kom­plek­sowe kole­jowe roz­wią­za­nia na rynku. Posiada doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie trak­cji taboru kole­jo­wego i spedycji.

(ISBnews)

dx6dh0t
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dx6dh0t