Trwa ładowanie...
d24t9m3
espi

NEWAG S.A. - Drugie zawiadomienie o planowanym podziale NEWAG Gliwice S.A. (37/2014)

NEWAG S.A. - Drugie zawiadomienie o planowanym podziale NEWAG Gliwice S.A. (37/2014)
Share
d24t9m3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NEWAG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o planowanym podziale NEWAG Gliwice S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 539 Kodeksu Spółek Handlowych (?KSH?), Zarząd ?NEWAG? S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000066315, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS (?Spółka Przejmująca?), niniejszym zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze dokonania podziału spółki dzielonej - NEWAG Gliwice S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000027571, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS (?Spółka Dzielona?) oraz przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. podziału przez wydzielenie (?Podział?). Plan Podziału, uzgodniony przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki
Przejmującej w dniu 7 sierpnia 2014 r., został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 535 § 3 zd. 2 KSH od dnia 8 sierpnia 2014 r. nieprzerwanie aż do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej podejmujących pierwszą uchwałę w sprawie podziału, o której mowa w art. 541 KSH (?WZ?) na stronie internetowej Spółki Przejmującej: http://www.newag.pl/dla-inwestorow/spolka/podzial-newag-gliwice/ Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału NEWAG Gliwice S.A. z siedzibą w Gliwicach zostało opublikowane w dniu 24 września 2014 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: http://www.newag.pl/dla-inwestorow/spolka/podzial-newag-gliwice/ oraz w raporcie bieżącym nr 33/2014 z dnia 24 września 2014 r. Akcjonariusze Spółki Przejmującej będą mogli zapoznać się z następującymi dokumentami dotyczącymi Podziału: 1) Plan Podziału, 2) Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej za trzy ostatnie
lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 3) Projekt uchwały o Podziale, 4) Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej, 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 lipca 2014 r., 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów Podziału na dzień 1 lipca 2014 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 7) Sprawozdania Zarządów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów, o których mowa w art. 536 KSH, 8) Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Podziału, w siedzibie ?NEWAG? S.A. w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz w terminie od 20 października 2014 r. nieprzerwanie do zakończenia WZ, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 14. Art. 539 §1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), w związku z art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1382 ze zm.); §38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-300 Nowy Sącz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyspiańskiego 3
(ulica) (numer)
+48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66
(telefon) (fax)
sekretariat@newag.pl newag.pl
(e-mail) (www)
7340009400 490490757
(NIP) (REGON)
d24t9m3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2014-10-10 Wiesław Piwowar Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24t9m3

Podziel się opinią

Share
d24t9m3
d24t9m3