Trwa ładowanie...
d28mf34

NEWAG S.A. - Raport roczny R 2014

NEWAG S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d28mf34
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 802 251 577 618 191 500 137 169
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 110 440 55 278 26 362 13 127
Zysk ( strata ) brutto 96 745 38 377 23 093 9 114
Zysk ( strata ) netto 78 489 30 336 18 736 7 204
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 127 680 70 797 30 478 16 812
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 187 522 10 203 44 762 2 423
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -320 199 -43 325 -76 433 -10 289
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 123 137 41 526 29 393 9 861
Przepływy pieniężne netto, razem -9 540 8 404 -2 277 1 996
Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Zysk ( strata ) na jedną akcje zwykłą ( w zł/EUR ) 1,74 0,67 0,42 0,16
Aktywa razem 1 043 708 715 512 244 870 172 529
Kapitał podstawowy 11 250 11 250 2 639 2 713
Kapitał zapasowy 189 234 175 870 44 397 42 407
Kapitał z aktualizacji wyceny 73 067 73 243 17 143 17 661
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 692 292 422 336 162 422 101 836
Zobowiązania długoterminowe 344 058 65 676 80 721 15 836
Zobowiązania krótkoterminowe 348 234 356 660 81 701 86 000
Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 7,81 6,52 1,83 1,57

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
Wybrane dane finansowe NEWAG S.A..pdf Wybrane dane finansowe NEWAG S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za rok 2014.
Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności NEWAG S.A.
Sprawozdanie Zarza?du z działalnos?ci NEWAG S.A. za rok 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności NEWAG S.A. za rok 2014
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu do badania.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego oraz spełnienia warunku bezstronności i niezależności
Opinia i raport podmiotu uprawnionego - sprawozdanie jednostkowe.pdf Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wydany przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d28mf34

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEWAG S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-300 | | Nowy Sącz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wyspiańskiego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 18 449 63 60 | | +48 18 449 63 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@newag.pl | | www.newag.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7340009400 | | 490490757 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2015-03-20 Wiesław Piwowar Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Maciej Duczyński Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Bartosz Krzemiński Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Czesława Piotrowska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d28mf34

Podziel się opinią

Share
d28mf34
d28mf34