Trwa ładowanie...
d4m0n94

NEWAG S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

NEWAG S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d4m0n94
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 900 611 680 511 214 979 161 603
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 114 765 65 836 27 395 15 634
Zysk ( strata ) brutto 99 788 46 877 23 820 11 132
Zysk ( strata ) netto 78 482 36 738 18 734 8 724
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 262 119 -39 472 62 569 -9 374
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -857 964 -48 766 -204 799 -11 581
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 588 798 96 983 140 548 23 031
Przepływy pieniężne netto, razem -6 993 8 745 -1 669 2 077
Aktywa, razem 908 579 901 273 213 166 217 321
Kapitał podstawowy 11 250 11 250 2 639 2 713
Kapitał zapasowy 201 856 177 795 47 358 42 871
Kapitał z aktualizacji wyceny 113 549 112 503 26 640 27 127
Kapitał udziałów niekontrolujących 336 2 441 79 589
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 512 360 565 658 120 207 136 395
Zobowiązania długoterminowe 131 452 82 274 30 841 19 838
Zobowiązania krótkoterminowe 380 908 483 384 89 367 116 557
Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Zysk ( strata ) na jedną akcje zwykłą ( w zł/EUR ) 1,74 0,82 0,42 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 8,80 7,46 2,06 1,8
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu GK.pdf List Prezesa Zarządu
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej NEWAG.pdf Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej NEWAG
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEWAG za rok 2014.
Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań - GK.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu do badania - GK.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego oraz spełnienia warunku bezstronności i niezależności
Opinia i raport podmiotu uprawnionego - sprawozdanie skonsolidowane.pdf Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wydany przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie Zarza?du z działalnos?ci GK.pdf Sprawozdanie Zarządu z działaności Grupy Kapitałowej NEWAG

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m0n94

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEWAG S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-300 | | Nowy Sącz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wyspiańskiego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 18 449 63 60 | | +48 18 449 63 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@newag.pl | | www.newag.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7340009400 | | 490490757 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2015-03-20 Wiesław Piwowar Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Maciej Duczyński Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Bartosz Krzemiński Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Czesława Piotrowska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94