Trwa ładowanie...
dzaf76y

NEWAG S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (54/2015)

NEWAG S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (54/2015)

Share
dzaf76y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NEWAG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki NEWAG S.A. (?Spółka?) informuje, iż wartość umów zawartych z Rawicką Fabryką Wyposażenia wagonów ?RAWAG? sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu (?Rawag?) oraz podmioty od niej zależne przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 36 077 559,58 PLN netto. Umową o największej wartości zawartą przez Spółkę z Rawag jest umowa zawarta w dniu 31.03.2015 r., której łączna wartość wynosi 11 135 565,75 PLN netto (?Umowa?). Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Rawag komponentów do pojazdów kolejowych. Dostawy komponentów będą realizowane w terminach zgodnych z ustalonym przez strony harmonogramem. Zgodnie z Umową, Rawag udziela gwarancji na bezawaryjną pracę komponentów dostarczonych na podstawie Umowy w okresie 36 miesięcy od dnia przekazania przez Spółkę odbiorcy końcowemu pojazdu, na którym zamontowano dostarczone komponenty. Umowa przewiduje kary umowne za opóźnienie Rawag w dostawie komponentów oraz wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych. Łączna wysokość kar umownych
nie może przekraczać 20% wartości Umowy netto. W Umowie przewidziano również możliwość dochodzenia przez Spółkę odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Umowy zawarte przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne z Rawag w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały uznane za umowę znaczącą ze względu na przekroczenie 10 % kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEWAG S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-300 | | Nowy Sącz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wyspiańskiego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 18 449 63 60 | | +48 18 449 63 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@newag.pl | | www.newag.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7340009400 | | 490490757 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2015-09-01 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

Podziel się opinią

Share
dzaf76y
dzaf76y