Trwa ładowanie...
d4cu4dx
espi

NFI EMF - INFORMACJA O ZAWARCIU PRZEZ SPÓŁKĘ W DNIU 21 LISTOPADA 2014 ROKU UMOWY POŻYCZKI DENOMIN ...

NFI EMF - INFORMACJA O ZAWARCIU PRZEZ SPÓŁKĘ W DNIU 21 LISTOPADA 2014 ROKU UMOWY POŻYCZKI DENOMINOWANEJ W EURO W ŁĄCZNEJ KWOCIE STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 100.000.000 PLN (45/2015)
Share
d4cu4dx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | INFORMACJA O ZAWARCIU PRZEZ SPÓŁKĘ W DNIU 21 LISTOPADA 2014 ROKU UMOWY POŻYCZKI DENOMINOWANEJ W EURO W ŁĄCZNEJ KWOCIE STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 100.000.000 PLN | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Empik Media & Fashion S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 21 listopada 2014 roku umowy, niezabezpieczonej pożyczki denominowanej w euro, w łącznej kwocie stanowiącej równowartość 100.000.000 PLN, pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Privatbanka A.S. oraz Westbridge s.?.r.l., jako pożyczkodawcami (?Umowa Pożyczki", "Pożyczka"). Wypłata Pożyczki nastąpi w dniu spełnienia się wybranych warunków zawieszających do wejścia w życie umowy o wspólnych warunkach, o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 43/2014. Pożyczka zostaje udzielona w celu spłaty pożyczki udzielonej Spółce, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2014. Pożyczka zostanie wypłacana w euro i będzie oprocentowana w oparciu o stopę procentową będącą sumą odpowiednio EURIBOR 6M oraz marży. Wszelkie kwoty wypłacone przez Pożyczkodawców tytułem Pożyczki będą wymagalne w dniu 17 listopada 2017 roku. Westbridge s.?.r.l. oraz Privatbanka A.S. są podmiotami powiązanymi z podmiotami wspólnie
kontrolującymi Spółkę, tj. odpowiednio Eastbridge s.?.r.l. oraz Penta Investments Limited. Umowa Pożyczki została uznana za znaczącą umowę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?), ponieważ wartość Umowy Pożyczki przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawa: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia. Podpisy osób reprezentujących spółkę: Krzysztof Rabiański ? Prezes Zarządu Jacek Bagiński - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NFI EMF Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marszałkowska 104/122
(ulica) (numer)
022 461 08 05 022 461 08 01
(telefon) (fax)
info@emf.pl www.emf-group.eu
(e-mail) (www)
5261032243 011120129
(NIP) (REGON)
d4cu4dx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-22 Krzysztof Rabiańki Prezes Zarządu
2014-11-22 Jacek Bagiński Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cu4dx

Podziel się opinią

Share
d4cu4dx
d4cu4dx